SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 61-69

Tymoteusz Zydroń, Andrzej Gruchot, Kamil Czesak

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

ZASTOSOWANIE FUNKCJI WEIBULLA DO OCENY WYTRZYMAłOśCI NA ROZCIąGANIE KORZENI WYBRANYCH GATUNKóW DRZEW

słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie korzeni, wzmocnienie gruntu korzeniami, funkcja Weibulla, model wiązkowy
abstrakt:

Celem pracy było określenie wytrzymałości na rozciąganie korzeni brzozy brodawkowatej, grabu pospolitego
i sosny zwyczajnej oraz wartości parametrów funkcji Weibulla (ω, λ) opisujących zmienność tej charakterystyki.
Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie oraz wartości parametrów funkcji Weibulla zastosowano
do określenia wartości przyrostu wytrzymałości na ścinanie gruntu wzmocnionego korzeniami za pomocą
klasycznego modelu Wu-Waldrona (W-W) oraz odkształceniowego modelu wiązkowego (FBMw).
Wyniki badań wykazały, że korzenie grabu zwyczajnego charakteryzują się statystycznie istotnie większą
wytrzymałością na rozciąganie niż korzenie brzozy brodawkowatej i sosny zwyczajnej. Stwierdzono, że
wartości parametrów funkcji Weibulla były niewielkie, a wartości parametru ω wskazują na dużą zmienność
charakterystyki wytrzymałościowej korzeni badanych gatunków drzew. Wykazano, że dobór parametrów
funkcji Weibulla ma nieznaczny wpływ na obliczenia przyrostu wytrzymałości na ścinanie gruntu wzmocnionego
korzeniami. Uzyskane wartości tego parametru z użyciem modelu wiązkowego wykorzystującego
funkcję przeżywalności Weibulla (FBMw) były od 47 do 59% mniejsze w stosunku do klasycznego model
Wu-Waldrona (W-W).

pub/17_4_61.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zydroń, Tymoteusz, et al. "Application of the Weibull survival function for estimation of the root tensile strength of selected tree species." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 61-69.
APA Zydroń, T. et al. (2018). Application of the Weibull survival function for estimation of the root tensile strength of selected tree species. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 61-69
ISO 690 Zydroń, Tymoteusz, Gruchot, Andrzej, Czesak, Kamil. Application of the Weibull survival function for estimation of the root tensile strength of selected tree species. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 61-69.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-61.html