SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 29-37

Paweł Mieczkowski, Bartosz Budziński

Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin

WPłYW WOSKU POLIETYLENOWEGO NA WYBRANE WłAśCIWOśCI ASFALTóW I BETONóW ASFALTOWYCH

słowa kluczowe: asfalt, mieszanka mineralno-asfaltowa, wosk polietylenowy
abstrakt:

Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych sięgają 180–200°C (a w przypadku asfaltów lanych
nawet 230–240°C). Skutkiem tego jest emisja do atmosfery znacznej ilości szkodliwych gazów toksycznych
i cieplarnianych. Jedną z możliwości obniżenia energochłonności procesu jest stosowanie modyfikatorów
obniżających lepkość lepiszcza asfaltowego w zakresie temperatur technologicznych, co umożliwia otoczenia
ziaren agregatu mineralnego w niższej temperaturze, poprawiając jednocześnie urabialność mieszanki
oraz obniżając temperaturę jej wbudowywania. Do tego rodzaju związków można zaliczyć woski syntetyczne,
które obok obniżenia temperatury wytwarzania i wbudowywania MMA zwiększają jej odporność na
deformacje trwałe w zakresie temperatury użytkowej. W artykule omówiono wpływ wosku polietylenowego
na podstawowe właściwości lepiszcza asfaltowego oraz mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie temperatury
użytkowej i technologicznej.

pub/17_4_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mieczkowski, Paweł, and Bartosz Budziński. "Polyethylene wax influence on selected properties of asphalt binder and asphalt concrete." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 29-37.
APA Mieczkowski P. and Budziński B. (2018). Polyethylene wax influence on selected properties of asphalt binder and asphalt concrete. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 29-37
ISO 690 Mieczkowski, Paweł, Budziński, Bartosz. Polyethylene wax influence on selected properties of asphalt binder and asphalt concrete. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 29-37.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-29.html