SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 19-27

Klaudia Załęska-Dobkowska, Karol J. Kowalski, Jan Król, Piotr Radziszewski, Michał Sarnowski

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

NAWIERZCHNIE OBNIżAJąCE HAłAS DROGOWY – DOśWIADCZENIA KRAJOWE I KIERUNKI ROZWOJU

słowa kluczowe: hałas drogowy, cicha nawierzchnia, BBTM, asfalt porowaty
abstrakt:

Hałas drogowy jest istotnym problemem w zakresie ochrony przyrody i planowania rozwoju sieci drogowej.
Oprócz napędu i aerodynamiki pojazdu ma on swoje źródło również w oddziaływaniu opony pojazdu z nawierzchnią
drogi, szczególnie przy prędkości pojazdów wyższej niż 50 km·h–1. Stosowanie odpowiednich
rozwiązań materiałowo-technologicznych może w znaczącym stopniu obniżyć hałas powstający podczas
toczenia pojazdów. W tym celu wykonuje się warstwy ścieralne nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno-
asfaltowych typu mastyks grysowy (SMA) o drobnym uziarnieniu, o zwiększonej zawartości wolnych
przestrzeni (SMA-LA i BBTM) lub porowatych (PA) bądź też z dodatkiem granulatu gumowego. W ostatnich
latach powstało w kraju wiele odcinków, na których zastosowano technologie obniżające hałas drogowy.
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących intensywności zastosowania w Polsce
różnych asfaltowych technologii drogowych obniżających hałas drogowy na drogach zarządzanych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz przez zarządy dróg wojewódzkich.

pub/17_4_19.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Załęska-Dobkowska, Klaudia, et al. "Noise reducing pavememnts – national experiences and developments." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 19-27.
APA Załęska-Dobkowska, K. et al. (2018). Noise reducing pavememnts – national experiences and developments. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 19-27
ISO 690 Załęska-Dobkowska, Klaudia, et al. Noise reducing pavememnts – national experiences and developments. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 19-27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-19.html