SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 3-15

Włodzimierz Brząkała

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, Wrocław

EUROKOD 7 JAKO ELEMENT W SYSTEMIE BEZPIECZEńSTWA BUDOWLI

słowa kluczowe: błędy w geotechnice, bezpieczeństwo geotechniczne budowli, podejście obliczeniowe, aktualizacja normy
abstrakt:

Omówiono różne czynniki mające wpływ na geotechniczne bezpieczeństwo budowli, począwszy od fazy
koncepcyjnej aż po monitoring powykonawczy, oraz podkreślo no dużą rolę czynnika losowego. Przedstawiono
założenia, oczekiwania i prak tyczne trudności związane z wprowadzeniem normy europejskiej
EN 1997, w tym trud noś ci w stosowaniu koncepcji częściowych współczynników bezpieczeństwa. Planowane
wydanie trzeciej części Eurokodu 7 może znacznie poprawić jakość nor my i tym samym zwiększyć
niezawodność projektowania geotechnicznego.

pub/17_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brząkała, Włodzimierz. "Eurocode 7 as an element in the system of structural safety." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 3-15.
APA Brząkała W. (2018). Eurocode 7 as an element in the system of structural safety. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 3-15
ISO 690 Brząkała, Włodzimierz. Eurocode 7 as an element in the system of structural safety. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 3-15.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-3.html