SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 27-36

Tomasz Godlewski, Monika Niemyjska

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

RYZYKO GEOTECHNICZNE W PROJEKTOWANIU I REALIZACJI GłęBOKICH WYKOPóW

słowa kluczowe: rozpoznanie podłoża, głęboki wykop, model podłoża, georyzyka, zarządzanie ryzykiem
abstrakt:

Normy europejskie (Eurokody) zakładają, że wdrażane są odpowiednie działania na każdym etapie procesu
inwestycyjnego – od badań wstępnych, poprzez fazę projektu, wykonawstwa, aż po użytkowanie i obsługę
obiektu. Głównym celem tych działań jest ograniczanie możliwych zagrożeń, w tym związanych ze
zmiennością warunków w podłożu (georyzyko). Pierwszym krokiem jest poprawne rozpoznanie warunków
geotechnicznych podłoża budowlanego. Artykuł ma na celu przypomnienie o losowej zmienności ośrodka
gruntowego, wymagań związanych z poprawnym rozpoznaniem i badaniem podłoża według PN-EN 1997-2
jako elementy wyjściowe do projektowania geotechnicznego oraz o konsekwencjach wynikających z błędów
w opisie analizowanego modelu budowy geologicznej. Szczególnie obiekty budownictwa podziemnego (tunele,
obiekty realizowane w głębokich wykopach) są narażone na wszelkie georyzyka i wymagają większej
uwagi oraz świadomości potrzeby ich identyfikacji. Na przykładzie realizacji głębokich wykopów w zróżnicowanych
warunkach gruntowo-wodnych w artykule zostaną przedstawione aspekty związane z rolą dokładności
rozpoznania geotechnicznego oraz tworzeniem wiarygodnego i użytecznego modelu podłoża, jako
elementy pozwalające na identyfikację i minimalizację georyzyka, a także odpowiednie nim zarządzanie.

pub/17_3_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Godlewski, Tomasz, and Monika Niemyjska. "Geotechnical risk in the design and execution of deep excavations." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 27-36.
APA Godlewski T. and Niemyjska M. (2018). Geotechnical risk in the design and execution of deep excavations. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 27-36
ISO 690 Godlewski, Tomasz, Niemyjska, Monika. Geotechnical risk in the design and execution of deep excavations. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 27-36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-27.html