SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 17-26

Zbigniew Młynarek, Jędrzej Wierzbicki, Katarzyna Stefaniak

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

CZYNNIKI WPłYWAJąCE NA OCENę WSKAźNIKA SZTYWNOśCI (IR) Z BADAń IN SITU

słowa kluczowe: SDMT, SCPTU, początkowy moduł ścinania (G0)
abstrakt:

W artykule podjęto próbę ustalenia istotności wpływu następujących zmiennych na wskaźnik sztywności
gruntu: stopnia plastyczności, wskaźnika plastyczności, współczynnika prekonsolidacji i pionowej składowej
efektywnego naprężenia geostatycznego (σ’v0). Wyznaczono funkcje cząstkowe, które pozwalają prognozować
wartości początkowego modułu ścinania (G0) na podstawie oporu stożka dla poszczególnych grup gruntów
o zróżnicowanych wartościach współczynnika OCR. Zbadano także istotność wpływu analizowanych
zmiennych na zmienność wskaźnika sztywności (IR). Do analizy wykorzystano wyniki ponad 100 sondowań
statycznych SCPTU i badań SDMT. Badania przeprowadzono w kilku miejscowościach na obszarze Polski,
gdzie podłoże jest zbudowane z gruntów o różnym pochodzeniu geologicznym.

pub/17_3_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Młynarek, Zbigniew, et al. "Factors influencing evaluation of rigidity index from in situ tests." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 17-26.
APA Młynarek, Z. et al. (2018). Factors influencing evaluation of rigidity index from in situ tests. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 17-26
ISO 690 Młynarek, Zbigniew, Wierzbicki, Jędrzej, Stefaniak, Katarzyna. Factors influencing evaluation of rigidity index from in situ tests. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 17-26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-17.html