SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 131-144

Władysław Matusiewicz, Grzegorz Wrzesiński

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

ODWODNIENIE STREF BEZODPłYWOWYCH MAłEJ ZLEWNI MIEJSKIEJ

słowa kluczowe: podtopienie, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, strefa bezodpływowa, mała zlewnia miejska
abstrakt:

Tereny w zlewni miejskiej nisko położone bez możliwości odpływu piętrzą wody powierzchniowe z opadów
atmosferycznych, powodując podtopienia. Zakres podtopień zależy od natężenia deszczu, wielkości zlewni
oraz odbiornika wód. Jednym ze sposobów odwodnienia jest gromadzenie wód w zbiornikach retencyjnych,
a następnie wywożenie ich za pomocą cystern do odbiornika. Taki przypadek ma miejsce w środkowej części
ulicy Podborskiej w Warszawie. Jest to rozwiązanie mało skuteczne, wymagające ciągłego opróżniania zbiorników.
W tej sytuacji zaproponowano dwa alternatywne rozwiązania. Pierwsze polega na wprowadzeniu wód
czystych do gruntu, a ścieki deszczowe do nowego zbiornika po drugiej stronie ulicy. Druga koncepcja przewiduje
odprowadzenie wszystkich wód opadowych ze zlewni do istniejącej kanalizacji deszczowej parkingu
i budynku administracyjnego, z jednoczesnym wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych połączonych
przewodem o średnicy 0,5 m z istniejącym systemem retencyjnym. Wody deszczowe ze zbiorników odprowadzane
będą poprzez kanalizację deszczową parkingu samochodowego i separatora substancji ropopochodnych
z bajpasem do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w alei Krakowskiej. Przewód kanalizacji o średnicy 0,4 m,
położony pod dwupasmową jezdnią włączony jest do kanalizacji deszczowej o średnicy 1 m. W celu zlikwidowania
ograniczenia natężenia przepływu pod aleją Krakowską, zaproponowano wymianę odcinka przewodu
kanalizacyjnego o średnicy 0,4 m na przewód o średnicy 0,8 m. Umożliwi to w przyszłości odwodnienie
nowych inwestycji budowlanych w tym rejonie. Wymiana przewodu wykonana będzie za pomocą technologii
bezwykopowej. Rury betonowe zostaną usunięte z gruntu pod jezdnią siłownikami hydraulicznymi. Z drugiej
strony jezdni, równolegle z usuwaniem rur istniejących, powstały otwór poszerzany będzie przewiertem niesterowanym
poziomym o średnicy 0,9 m, z jednoczesnym wciskaniem nowych rur o średnicy 0,8 m.

pub/17_3_131.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_131.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Matusiewicz, Władysław, and Grzegorz Wrzesiński. "Drainage of the depression area in a small urban catchment." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 131-144.
APA Matusiewicz W. and Wrzesiński G. (2018). Drainage of the depression area in a small urban catchment. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 131-144
ISO 690 Matusiewicz, Władysław, Wrzesiński, Grzegorz. Drainage of the depression area in a small urban catchment. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 131-144.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-131.html