SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 121-129

Tomasz Godlewski

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

NOWE PODEJśCIE DO PROBLEMU PRZEMARZANIA GRUNTU W POLSCE

słowa kluczowe: zjawisko przemarzania gruntu, temperatura gruntu, czynniki wpływu, głębokość izotermy zerowej, mapa przemarzania gruntu
abstrakt:

Przemarzanie gruntu jest jednym ze zjawisk będących skutkiem oddziaływań klimatycznych – w tym przypadku
ujemnej temperatury powietrza. Należy je brać pod uwagę w projektowaniu fundamentów budowli
naziemnych, w projektowaniu obiektów liniowych (drogi) i urządzeń podziemnych. Głębokość, do której
sięga przemarzanie gruntu, jest określana jako położenie izotermy zerowej. Ostatnia mapa stref przemarzania,
podana w normie PN-81/B-03020, jest przeniesiona z poprzedniej normy z 1974 roku i bazuje na ograniczonych
danych – pomiarach wykonanych podczas jednej, wyjątkowo mroźnej zimy 1962/63. Obecnie,
dysponując wynikami pomiarów z około 30–50 lat, można do opracowania danych pomiarowych zastosować
rachunek prawdopodobieństwa i oszacować prognozę głębokości położenia izotermy zerowej w gruncie,
o akceptowanym prawdopodobieństwo przekroczenia w wybranym okresie odniesienia.
W referacie przedstawiono nowe podejście do problemu wyznaczania głębokości przemarzania, polegające
na wykorzystaniu bezpośrednich danych pomiarowych temperatury gruntu, zgromadzonych przez stacje meteorologiczne
IMiGW-PIB. Stosując rozkład prawdopodobieństwa Gumbela, wyznaczono głębokości położenia
izotermy zerowej o okresie powrotu 50 lat. Uwzględniając warunki gruntowe na stacjach, sprowadzono
otrzymane wyniki do warunków gruntu referencyjnego i zaproponowano nową mapę przemarzania gruntu.

pub/17_3_121.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Godlewski, Tomasz. "New approach to the problem of soil freezing in Poland." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 121-129.
APA Godlewski T. (2018). New approach to the problem of soil freezing in Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 121-129
ISO 690 Godlewski, Tomasz. New approach to the problem of soil freezing in Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 121-129.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-121.html