SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 53-63

Aleksandra Korzec, Waldemar Świdziński

Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk

WYBóR I PRZYGOTOWANIE REJESTRACJI ZDARZEń SEJSMICZNYCH DO MODELOWANIA NUMERYCZNEGO REAKCJI ZAPóR ZIEMNYCH OBCIążONYCH SEJSMICZNIE

słowa kluczowe: analizy dynamiczne, trzęsienia ziemi, akcelerogram, stateczność, dekonwolucja, analiza sygnału
abstrakt:

W artykule przedstawiono kryteria wyboru akcelerogramów obliczeniowych modelujących obciążenie sejsmiczne
w analizie stateczności zapór ziemnych. Kryteria te uzupełniono o kryterium intensywności Ariasa,
które pozwala wskazać akcelerogram dający największe wartości przemieszczeń trwałych zapory skumulowanych
podczas trzęsienia ziemi. Wykazano również, że dla akcelerogramów o zbliżonej intensywności
Ariasa rozstrzygającym kryterium jest szczytowa wartość prędkości wymuszenia sejsmicznego. Wiele uwagi
poświęcono też niezbędnym modyfikacjom zarejestrowanych przebiegów przyspieszeń, które zapewnią
przeprowadzenie wiarygodnej oceny stateczności. Wykazano znaczący wpływ szumów zawartych w akcelerogramie
na wyznaczane przebiegi prędkości i przemieszczeń, a tym samym na parametry tych przebiegów
i wyniki obliczeń. Ponadto przeanalizowano wpływ dekonwolucji akcelerogramu na ocenę stateczności
zapory ziemnej.

pub/17_2_53.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Korzec, Aleksandra, and Waldemar Świdziński. "Selection and preparation of strong-motion records for dynamic response analysis of seismically loaded earth dams." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 53-63.
APA Korzec A. and Świdziński W. (2018). Selection and preparation of strong-motion records for dynamic response analysis of seismically loaded earth dams. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 53-63
ISO 690 Korzec, Aleksandra, Świdziński, Waldemar. Selection and preparation of strong-motion records for dynamic response analysis of seismically loaded earth dams. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 53-63.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-53.html