SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 3-13

Waldemar Świdziński, Marcin Smyczyński

Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk

ANALIZA PARAMETRóW DETERMINUJ ą CYCH STAN NIEPE ł NEGO NASYCENIA W GRUNTACH NIESPOISTYCH

słowa kluczowe: niepełne nasycenie, parametr Skemptona B, stopień nasycenia, upłynnienie
abstrakt:

Opis teoretyczny i modelowanie zachowania się gruntu nie w pełni nasyconego wymaga określenia warunku
brzegowego, jakim jest faktyczny stan jego nasycenia. W artykule zaprezentowano nowy opis stanu niepełnego
nasycenia gruntów wodą, wykorzystujący parametr Skemptona B. W opisie przyjęto makroskopowy
model wypełniającego pory gruntu płynu składającego się z wody oraz pęcherzyków powietrza. Na podstawie
wyników doświadczeń i rozważań teoretycznych pokazano wpływ ściśliwości mieszaniny wodno-powietrznej
wypełniającej pory oraz ściśliwości szkieletu gruntowego na parametr Skemptona B i ich zależność
od ciśnienia wyrównawczego i średniego naprężenia efektywnego. Wpływ wymienionych czynników ma
szczególne znaczenie w świetle dotychczasowych badań pokazujących, iż w pewnym zakresie nasycenia
może dojść również do upłynnienia nie w pełni nasyconego gruntu w stanie kontraktywnym, co stanowi duże
zagrożenie dla konstrukcji inżynierskich. Ponadto wykorzystując wyniki pomiarów, opisano związki między
prędkością rozchodzenia się fali podłużnej w ośrodku nie w pełni nasyconym a parametrem Skemptona B
i stopniem nasycenia.

pub/17_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Świdziński, Waldemar, and Marcin Smyczyński. "Analysis of influence of parameters determining the partially saturation conditions in non-cohesive soils." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 3-13.
APA Świdziński W. and Smyczyński M. (2018). Analysis of influence of parameters determining the partially saturation conditions in non-cohesive soils. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 3-13
ISO 690 Świdziński, Waldemar, Smyczyński, Marcin. Analysis of influence of parameters determining the partially saturation conditions in non-cohesive soils. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 3-13.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-3.html