SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 143-155

Grzegorz Sołtys, Tadeusz Brzozowski

Keller Polska Sp. z o.o.

ANALIZA WSTECZNA ZACHOWANIA SIę NASYPU DROGOWEGO POSADOWIONEGO NA KOLUMNACH Z WARSTWą TRANSMISYJNą NA PODSTAWIE DłUGOOKRESOWEGO MONITORINGU

słowa kluczowe: kolumny przemieszczeniowe CSC, warstwa transmisyjna z siatką stalową, modelowanie nasypów drogowych, MES
abstrakt:

W 2013 roku pod nasypem w pobliżu obiektu mostowego w ciągu drogi ekspresowej zainstalowano monitoring
konstrukcji posadowienia nasypu. Głównym celem poznawczym monitoringu była obserwacja
zaprojektowanego i wykonanego przez Keller Polska sposobu posadowienia nasypu drogowego w postaci
kolumn przemieszczeniowych CSC® (Controlled Stiffness Columns) z warstwą transmisyjną i siatką stalową.
W ramach systemu monitoringu zaprojektowano pomiary osiadania nasypu, odkształceń i przemieszczeń
siatki stalowej, nacisków pionowych na kolumny i grunt, sił w kolumnach oraz przemieszczeń poziomych
skrajnych kolumn i gruntu między kolumnami na krawędzi nasypu. Mimo problemów podczas instalacji
i utrzymania sprawności systemu pomiarowego udało się prowadzić monitoring przez ponad 4 lata. W artykule,
oprócz szczegółowych wyników monitoringu, autorzy przedstawili wsteczną analizę MES zachowania
się konstrukcji posadowienia nasypu na podstawie uzyskanych danych z długookresowego pomiaru, pozwalającą
na weryfikację doboru odpowiednich modeli konstytutywnych i metodyki obliczeń konstrukcji tego
typu.

pub/17_2_143.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_143.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sołtys, Grzegorz, and Tadeusz Brzozowski. "Back analysis of behavior embankment founded on columns with a transmission layer on the basis of long-term monitoring." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 143-155.
APA Sołtys G. and Brzozowski T. (2018). Back analysis of behavior embankment founded on columns with a transmission layer on the basis of long-term monitoring. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 143-155
ISO 690 Sołtys, Grzegorz, Brzozowski, Tadeusz. Back analysis of behavior embankment founded on columns with a transmission layer on the basis of long-term monitoring. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 143-155.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-143.html