SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 89-98

Norbert Dąbkowski, Wojciech Chojecki

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

ROZWIąZANIA MATERIAłOWO-KONSTRUKCYJNE W BUDYNKACH WYBRANYCH BROWARóW RZEMIEśLNICZYCH W POLSCE

słowa kluczowe: browar rzemieślniczy, budynek, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
abstrakt:

W artykule przedstawiono rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wybranych budynków browarów rzemieślniczych.
Zbadano takie elementy, jak: fundamenty, ściany, wieńce i podciągi, dach, posadzki, instalacje.
Dokonano analizy wykorzystania poszczególnych materiałów.

pub/17_1_89.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Norbert, and Wojciech Chojecki. "Material and constructional solution buildings selected craft breweries in Poland." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 89-98.
APA Dąbkowski N. and Chojecki W. (2018). Material and constructional solution buildings selected craft breweries in Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 89-98
ISO 690 Dąbkowski, Norbert, Chojecki, Wojciech. Material and constructional solution buildings selected craft breweries in Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 89-98.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-89.html