SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 67-78

Tomasz Olejnik, Jakub Terlega

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

KONCEPCJA PRAWA DO MIASTA A UPRAWNIENIA I OBOWIąZKI MIESZKAńCóW W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, partycypacja społeczna, prawo do miasta, plany miejscowe
abstrakt:

Koncepcja prawa do miasta ma na celu stworzenie podstaw do aktywnej partycypacji mieszkańców miast
w planowaniu przestrzennym. Udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni miejskiej powinien mieć
charakter rzeczywisty, a nie tylko formalny. Zadaniem autorów jest przedstawienie koncepcji prawa do miasta
i jej postulatów dotyczących kształtowania przestrzeni. W artykule poddano analizie obowiązujące normy
prawne dotyczące planowania przestrzennego. Podjęto również próbę ustalenia, czy przepisy ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku zapewniają możliwość aktywnej partycypacji
mieszkańców w podejmowaniu decyzji. W ocenie autorów obecnie obowiązujące przepisy przewidują
możliwość partycypacji mieszkańców w procesie planowania przestrzennego, nie gwarantując jednocześnie,
że rzeczywista wola mieszkańców w procesie planowania zostanie zrealizowana. Nic nie stoi jednak
na przeszkodzie, aby władze miejskie zwiększyły realny wpływ lokalnej społeczności na uchwalane plany
miejscowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach
zabudowy.

pub/17_1_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Olejnik, Tomasz, and Jakub Terlega. "The Right to the City concept – rights and responsibilities of the citizens in spatial planning." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 67-78.
APA Olejnik T. and Terlega J. (2018). The Right to the City concept – rights and responsibilities of the citizens in spatial planning. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 67-78
ISO 690 Olejnik, Tomasz, Terlega, Jakub. The Right to the City concept – rights and responsibilities of the citizens in spatial planning. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 67-78.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-67.html