SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 55-65

Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń, Jana Pařilková, Zbyněk Zachoval, Mariusz Cholewa, Karolina Koś

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, Czech Republic

WYKORZYSTANIE SPEKTROMETRII IMPEDANCYJNEJ DO MONITOROWANIA PRZEPłYWU FILTRACYJNEGO PRZEZ NASYPY HYDROTECHNICZNE

słowa kluczowe: spektrometria impedancyjna, filtracja, budowla ziemna
abstrakt:

Jeden z ważniejszych problemów w ocenie stanu technicznego ziemnych budowli hydrotechnicznych dotyczy
obserwacji procesu filtracji wody i analizy możliwości powstania niekorzystnych zjawisk z nim związanych.
Celem przeprowadzonych badań była ocena przydatności spektrometrii impedancyjnej (EIS – Electrical
Impedance Spectroscopy) do obserwacji przebiegu procesu filtracji wody przez korpus obwałowania
ziemnego. Badania przeprowadzono w korycie hydraulicznym na modelu nasypu obwałowania wykonanego
z piasku grubego pylastego. Przepływ filtracyjny wywoływany był poprzez kilkustopniowe podnoszenie
i opuszczanie wody w korycie hydraulicznym. Pomiary wartości oporności gruntu odniesiono do rejestrowanego
w sposób automatyczny poziomu piezometrycznego wody. Uzyskane wyniki badań wykazały istotną
zbieżność zmian oporności gruntu ze zmianami położenia poziomu zwierciadła wody filtracyjnej mierzonymi
w piezometrze.

pub/17_1_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gruchot, Andrzej, et al. "Use of impedance spectrometry for monitoring filtration flow through hydrotechnical embankments." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 55-65.
APA Gruchot, A. et al. (2018). Use of impedance spectrometry for monitoring filtration flow through hydrotechnical embankments. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 55-65
ISO 690 Gruchot, Andrzej, et al. Use of impedance spectrometry for monitoring filtration flow through hydrotechnical embankments. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 55-65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-55.html