SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 45-54

Sławomir Bajkowski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

PRZELEW TRAPEZOWY O PIONOWEJ śCIANIE WLOTOWEJ

słowa kluczowe: przelew o szerokiej koronie, swobodne zwierciadło wody, badania laboratoryjne, obliczenia numeryczne
abstrakt:

W artykule opisano wykorzystanie badań laboratoryjnych oraz nowoczesnych technik obliczeniowych do
wyznaczenia układu swobodnego zwierciadła wody nad przelewem o szerokiej koronie. Analizy przeprowadzono
dla jazu trapezowego o pionowej ścianie górnej i ścianie dolnej nachylonej w stosunku 1:1. Fizyczne
badania modelowe wykonano w kanale laboratoryjnym szerokości 0,20 m i długości 4,0 m. Symulacje
komputerowe przeprowadzono metodą VOF stosowaną w technikach obliczeń mechaniki płynów CFD
z wykorzystaniem środowiska programistycznego ANSYS-Fluent. Współrzędne zwierciadła wody uzyskane
z symulacji numerycznych są zbliżone do wartości pomierzonych. Potwierdzają to analizy statystyczne, które
wykazały znakomitą zgodność korelacyjną współrzędnych obliczonych z pomierzonymi.

pub/17_1_45.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bajkowski, Sławomir. "Trapezoidal weir with vertical upstream face." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 45-54.
APA Bajkowski S. (2018). Trapezoidal weir with vertical upstream face. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 45-54
ISO 690 Bajkowski, Sławomir. Trapezoidal weir with vertical upstream face. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 45-54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-45.html