SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 3-12

Vazgen Bagdasaryan, Marek Chalecki, Michał Gierasimiuk, Jacek Jaworski, Olga Szlachetka

Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw

PIERWSZA CZęSTOść DRGAń WłASNYCH BELEK W KSZTAłCIE śCIęTEGO STOżKA I KLINA

słowa kluczowe: ścięty stożek, ścięty klin, belka, pierwsza częstość drgań własnych, metoda Rayleigha
abstrakt:

Metodą Rayleigha wyznaczono częstość i okres odpowiadający pierwszej postaci drgań własnych (giętnych)
belek o zmiennym przekroju poprzecznym, w kształcie ściętego stożka i ściętego klina. Uwzględniono sześć
schematów podparcia. Przyjęto, że belki są wykonane z materiału jednorodnego i sprężystego, i że kształt
wychylenia osi belki podczas drgań odpowiada ugięciu statycznemu pod działaniem stałego obciążenia ciągłego.
Otrzymane częstości drgań porównano z rezultatami uzyskanymi metodą elementów skończonych
oraz z podanymi w literaturze wzorcowymi wynikami dla drgań własnych belki Bernoulliego-Eulera. Stwierdzono
dużą zgodność wyników, wystarczającą do obliczeń inżynierskich.

pub/17_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bagdasaryan, Vazgen, et al. "First natural transverse frequency of truncated cone and wedge beams." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 3-12.
APA Bagdasaryan, V. et al. (2018). First natural transverse frequency of truncated cone and wedge beams. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 3-12
ISO 690 Bagdasaryan, Vazgen, et al. First natural transverse frequency of truncated cone and wedge beams. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 3-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-3.html