SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 81-87

Stanisław Naprawa

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Warszawa

ROZPOZNAWANIE WPŁYWU ZMIENNYCH PARAMETRÓW PRZEPŁYWÓW W ROZMYWANYCH KORYTACH RZEK NA PROJEKTOWANIE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

słowa kluczowe: rzeki, reżim geomorfologiczny przepływów, erozja, sedymentacja, założenia projektowe
abstrakt:

Podano ogólne uwagi o reżimie rzecznym (przepływów) w ciekach, opisano procesy zachodzące w międzywalu
rzeki w przeszłości oraz zwrócono uwagę na konieczność dokonywania ilościowej oceny skutków
przemian morfologicznych rzeki, tj. ich wpływu na miarodajną wysokość zwierciadła wody w funkcji czasu
w okresie eksploatacji. Opisano własną metodę badania niestabilności stanów wody oraz wielkości przepływów,
wprowadzając nowe pojęcie wskaźników niestabilności stanów wody i przepływów. Nowe podejście
do tych zagadnień wynika z hydrologii dynamicznej i przedstawia zmienność przepływów i stanów wody
z upływem czasu w ujęciu historycznym i w przyszłości.

pub/16_3_81.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Naprawa, Stanisław. "MODELING DETERIORATION AND DEGRADATION OF WATER HEADWORKS INFRASTRACTURE ASSETS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 81-87.
APA Naprawa S. (2017). MODELING DETERIORATION AND DEGRADATION OF WATER HEADWORKS INFRASTRACTURE ASSETS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 81-87
ISO 690 Naprawa, Stanisław. MODELING DETERIORATION AND DEGRADATION OF WATER HEADWORKS INFRASTRACTURE ASSETS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 81-87.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-81.html