SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 137-145

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz, Krzysztof Blacha

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa

BADANIA PORÓWNAWCZE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO CIĄGŁEGO POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA NAWIERZCHNI ELEMENTÓW FUNK CJONALNYCH LOTNISK

słowa kluczowe: nawierzchnia lotniskowa, tester tarcia, właściwości przeciwpoślizgowe
abstrakt:

Urządzenia mierzące współczynnik tarcia muszą gwarantować poprawność uzyskiwanych wyników, gdyż
od oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych zależy decyzja podjęta przez pilota
o sposobie wykonania manewru lądowania (Jaźwiński i Borgoń, 1989). Przyjęta powtarzalność pomiarów
na poziomie ±0,03 oraz odtwarzalność na poziomie ±0,07 nie jest warunkiem wystarczającym do akceptacji
systemu pomiarowego. W artykule przedstawiono podejście do oceny systemów mierzących współczynnik
tarcia nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk. Pomiary dla określonych warunków przeprowadzono
w 10 seriach na nawierzchniach wykonanych z betonu cementowego i asfaltowego, przy prędkościach
65 i 95 km·h–1, w warunkach „na sucho” i „na mokro”. Założenie o normalności rozkładów zweryfikowano
na podstawie testu Shapiro-Wilka, analizując statystykę W. Z przeprowadzonych badań wynika, że współczynnik
tarcia zmierzony z wykorzystaniem testerów tarcia biorących udział w badaniach osiągnął dla tych
samych warunków badawczych różne wartości. Mając na uwadze tester odniesienia, wykreślono proste regresji
w celu wyznaczenia skorygowanego współczynnika tarcia.

pub/16_3_137.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_137.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wesołowski, Mariusz, et al. "COMPARISON OF TESTING EQUIPMENT FOR CONTINUOUS MEASUREMENT OF THE FRICTION COEFFICIENT OF AIRPORTS FUNCTIONAL ELEMENTS’ PAVEMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 137-145.
APA Wesołowski, M. et al. (2017). COMPARISON OF TESTING EQUIPMENT FOR CONTINUOUS MEASUREMENT OF THE FRICTION COEFFICIENT OF AIRPORTS FUNCTIONAL ELEMENTS’ PAVEMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 137-145
ISO 690 Wesołowski, Mariusz, Barszcz, Piotr, Blacha, Krzysztof. COMPARISON OF TESTING EQUIPMENT FOR CONTINUOUS MEASUREMENT OF THE FRICTION COEFFICIENT OF AIRPORTS FUNCTIONAL ELEMENTS’ PAVEMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 137-145.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-137.html