SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 13-24

Katarzyna Gabryś,Wojciech Sas, Katarzyna Markowska-Lech, Emil Soból, Andrzej Głuchowski, Jacek Bieniawski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

LABORATORYJNE METODY WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA TŁUMIENIA DRGAŃ NA PRZYKŁADZIE GRUNTU SPOISTEGO

słowa kluczowe: zjawisko tłumienia, kolumna rezonansowa, grunt spoisty
abstrakt: Artykuł dotyczy laboratoryjnych metod wyznaczania współczynnika tłumienia gruntu przy wykorzystaniu kolumny rezonansowej. Przedstawiono trzy wybrane metody wyznaczania współczynnika tłumienia w obszarze gruntu: dekrementacji logarytmicznej z krzywej gaśnięcia swobodnych drgań próbki, analizy szerokości pasma połowy mocy oraz histerezy w trybie cyklicznego skrętnego ścinania. Badania przeprowadzono na wybranym gruncie spoistym (ile z pyłem i piaskiem) o nienaruszonej strukturze, pobranym z terenu Kampusu SGGW w Warszawie. W wyniku porównania wartości współczynnika tłumienia wyznaczonego różnymi metodami za uniwersalne podejście dla badanego gruntu uznano krzywą gaśnięcia swobodnych drgań. Ponadto nie stwierdzono stałych korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi odrębnymi metodami.
pub/16_3_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gabryś, Katarzyna, et al. "LABORATORY METHODS FOR DETERMINATION OF DAMPING RATIO ON THE EXAMPLE OF COHESIVE SOIL." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 13-24.
APA Gabryś, K. et al. (2017). LABORATORY METHODS FOR DETERMINATION OF DAMPING RATIO ON THE EXAMPLE OF COHESIVE SOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 13-24
ISO 690 Gabryś, Katarzyna, et al. LABORATORY METHODS FOR DETERMINATION OF DAMPING RATIO ON THE EXAMPLE OF COHESIVE SOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 13-24.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-13.html