SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 16 (3) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (3) 2017 str. 3-12
Aleksander Duda, Dariusz Sobala, Tomasz Siwowski
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE GEOKOMPOZYTÓW WYKONANYCH Z PAKIETÓW SPRASOWANYCH ZUŻYTYCH OPON I MATERIAŁU ZASYPOWEGO
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 13-24
Katarzyna Gabryś,Wojciech Sas, Katarzyna Markowska-Lech, Emil Soból, Andrzej Głuchowski, Jacek Bieniawski
LABORATORYJNE METODY WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA TŁUMIENIA DRGAŃ NA PRZYKŁADZIE GRUNTU SPOISTEGO
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 25-34
Witold Bogusz, Tomasz Godlewski
GEOTECHNICZNE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI PODZIEMNEJ – REDEFINICJA WYMAGAŃ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 35-45
Mirosław J. Lipiński,Małgorzata K. Wdowska
DOBÓR BADAŃ GEOTECHNICZNYCH NA POTRZEBY ROZPOZNANIA PODŁOŻA WYSOKOŚCIOWCÓW
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 47-57
Małgorzata K. Wdowska,Mirosław J. Lipiński, Łukasz Jaroń
UWARUNKOWANIA DOBORU METODY OKREŚLANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI W GRUNTACH SPOISTYCH
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 59-68
Jerzy A. Żurański, Tomasz Godlewski, Sławomir Wereski
O PRACACH NAD NOWĄ MAPĄ PRZEMARZANIA GRUNTU W POLSCE
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 69-79
Paweł Galas, Zbigniew Lechowicz
WYZNACZANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PREKONSOLIDOWANYCH GRUNTÓW SPOISTYCH NA PODSTAWIE SONDOWAŃ SDMT
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 81-87
Stanisław Naprawa
ROZPOZNAWANIE WPŁYWU ZMIENNYCH PARAMETRÓW PRZEPŁYWÓW W ROZMYWANYCH KORYTACH RZEK NA PROJEKTOWANIE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 89-96
Zbigniew Kledyński, Łukasz Krysiak
BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH – STUDIUM PORÓWNAWCZE DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 97-106
Błażej Smoliński,Łukasz Kaczyński, Tomasz Godlewski, Paweł Popielski
ANALIZA PROCESU NAPEŁNIANIA GEORUR NA PODSTAWIE POLOWYCH I LABORATORYJNYCH BADAŃ GEOTECHNICZNYCH
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 107-117
Andrzej Helowicz
WIELOPRZĘSŁOWE WIADUKTY ZINTEGROWANE Z PRZĘSŁAMI SKRZYNKOWYMI – DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 119-127
Piotr Nita
DYNAMICZNE ODDZIAŁYWANIE PRACUJĄCEGO STATKU POWIETRZNEGO NA BETONOWĄ NAWIERZCHNIĘ LOTNISKOWĄ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 129-135
Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
WYKORZYSTANIE INTELIGENTNYCH BAZ DANYCH W BUDOWNICTWIE MOSTOWYM
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 137-145
Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz, Krzysztof Blacha
BADANIA PORÓWNAWCZE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO CIĄGŁEGO POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA NAWIERZCHNI ELEMENTÓW FUNK CJONALNYCH LOTNISK
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 147-154
Ryszard Chmielewski, Andrzej Chyla, Leopold Kruszka
ANALIZA WPŁYWU SZKODLIWOŚCI KOLEJOWYCH DRGAŃ KOMUNIKACYJNYCH NA BUDYNEK BIUROWY – STUDIUM PRZYPADKU
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 155-164
Leszek Słowik
WPŁYW WYCHYLENIA BUDYNKU NA WYTĘŻENIE KONSTRUKCJI W WARUNKACH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).