SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 47-54

Jolanta Harasymiuk

Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

SPECYFIKA METODYKI PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 INWESTYCJI BUDOWLANEJ W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

słowa kluczowe: Natura 2000, obszar Natura 2000, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, inwestycja budowlana, ocena właściwa
abstrakt:

Celem artykułu jest analiza metodyki przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji budowlanych na
obszar Natura 2000. Obszary Natura 2000 stanowią najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną do
krajowego systemu prawnego w następstwie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Są one wyznaczane
we wszystkich państwach członkowskich Unii w celu utworzenia europejskiej sieci ekologicznej terenów
o najcenniejszych walorach przyrodniczych, co nakłada na inwestorów istotne ograniczenia w możliwościach
i sposobach ich zabudowy. Nieznajomość wymogów formalnoprawnych i metodycznych towarzyszących
procesowi oceny może skutkować nieuzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji budowlanej
lub wydłużeniem czasu potrzebnego na przygotowanie inwestycji do realizacji. W artykule określono
i scharakteryzowano etapy i fazy oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 z perspektywy inwestora wraz
z zasygnalizowaniem najnowszych zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
a także z potencjalnych zagrożeń dla uzyskania satysfakcjonującego inwestora rozstrzygnięcia. Wskazano
również wynikające z przepisów niedostatki metodyczne wyodrębnionych faz.

pub/16_2_47.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Harasymiuk, Jolanta. "THE SPECIFICS OF THE METHODOLOGY OF CONDUCTING AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BUILDING INVESTMENT IN THE AREA OF NATURA 2000 IN LIGHT OF OWN RESEARCH." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 47-54.
APA Harasymiuk J. (2017). THE SPECIFICS OF THE METHODOLOGY OF CONDUCTING AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BUILDING INVESTMENT IN THE AREA OF NATURA 2000 IN LIGHT OF OWN RESEARCH. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 47-54
ISO 690 Harasymiuk, Jolanta. THE SPECIFICS OF THE METHODOLOGY OF CONDUCTING AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BUILDING INVESTMENT IN THE AREA OF NATURA 2000 IN LIGHT OF OWN RESEARCH. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 47-54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-47.html