SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (1) 2017 str. 43-51

Piotr Wichowski, Gabriela Rutkowska, Piotr Nowak

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

WYMYWANIE WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH Z BETONÓW ZAWIERAJĄCYCH POPIÓŁ Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

słowa kluczowe: popiół uzyskany z termicznego przekształcania osadów ściekowych, metale ciężkie, wymywanie
abstrakt:

Celem pracy było określenie wartości wymywania wybranych metali ciężkich z betonów zwykłych klasy C16/20, zawierających 15% popiołów lotnych pochodzących z termicznego przekształcania osadów ściekowych w stosunku do obliczonej ilości cementu. Próbki betonów rozdrobniono na frakcje poniżej 4 oraz poniżej 1 mm, które następnie poddano wymywaniu, a w powstałym eluacie oznaczono zawartość Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, As, Sb oraz Se. Stwierdzone stężenia metali są znacznie poniżej wartości maksymalnych, okre- ślonych w wymogach, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także granicznych wartości wymywania wymaganych przy dopuszczaniu odpadów obojętnych do składowania. Na tej podstawie stwierdzono, że migracja metali ciężkich z betonów z dodatkiem popiołów do środowiska wodnego jest nieznaczna i nie powinna stanowić istotnego problemu. Badania wymagają jednak kontynuacji dla różnych klas i rodzajów betonu oraz zróżnicowanych warunków wymywania.

pub/16_1_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wichowski, Piotr, et al. "ELUTION OF SELECTED HEAVY METALS FROM CONCRETES CONTAINING ASHES PRODUCED IN THERMAL CONVERSION OF SLUDGE." Acta Sci.Pol. Architectura 16.1 (2017): 43-51.
APA Wichowski, P. et al. (2017). ELUTION OF SELECTED HEAVY METALS FROM CONCRETES CONTAINING ASHES PRODUCED IN THERMAL CONVERSION OF SLUDGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (1), 43-51
ISO 690 Wichowski, Piotr, Rutkowska, Gabriela, Nowak, Piotr. ELUTION OF SELECTED HEAVY METALS FROM CONCRETES CONTAINING ASHES PRODUCED IN THERMAL CONVERSION OF SLUDGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.1: 43-51.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue1/abstract-43.html