SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 79-89

Małgorzata K. Wdowska, Mirosław J. Lipiński

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI METODAMI POŚREDNIMI W RÓŻNYCH GRUNTACH DROBNOZIARNISTYCH

słowa kluczowe: współczynnik fi ltracji, metody pośrednie, metoda stabilizującego się gradientu przy ustalonym przepływie, zawartość frakcji drobnej
abstrakt:

Artykuł dotyczy zakresu stosowalności określania współczynnika fi ltracji
na podstawie charakterystyk konsolidacji ze względu na uziarnienie badanego gruntu.
Omawiane podejście pośrednie oparto na metodach Casagrande’a i Taylora wyznaczania
współczynnika konsolidacji (cv). Badania przeprowadzono na sześciu rodzajach gruntu
o zróżnicowanej zawartości frakcji drobnej z zakresu 9–99,5%. Próbki były rekonstruowane
w wielkowymiarowym konsolidometrze, a następnie obciążane. Niezależnie, dla każdego
materiału, na koniec konsolidacji wyznaczono współczynnik fi ltracji metodą bezpośrednią,
stosując technikę stabilizującego się gradientu przy stałym wymuszonym przepływie.
Przyjęte kryterium zbieżności wyników metody bezpośredniej i opartej na założeniach
teorii konsolidacji było podstawą do określenia zakresu stosowalności metod pośrednich
wyznaczania współczynnika fi ltracji ze względu na skład granulometryczny.

pub/15_4_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wdowska, Małgorzata K., and Mirosław J. Lipiński. "EFFECTIVNESS OF INDIRECT APPROACH OF DETERMINATION OF COEFFICIENT OF PERMEABILITY IN FINE GRAINED SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 79-89.
APA Wdowska M.K. and Lipiński M.J. (2016). EFFECTIVNESS OF INDIRECT APPROACH OF DETERMINATION OF COEFFICIENT OF PERMEABILITY IN FINE GRAINED SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 79-89
ISO 690 Wdowska, Małgorzata K., Lipiński, Mirosław J.. EFFECTIVNESS OF INDIRECT APPROACH OF DETERMINATION OF COEFFICIENT OF PERMEABILITY IN FINE GRAINED SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 79-89.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-79.html