SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 15 (4) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (4) 2016 str. 5-16
Eugeniusz Koda
OD MELIORACJI ROLNYCH DO BUDOWNICTWA. RYS HISTORYCZNY Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ORAZ 200-LECIA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 17-30
Katarzyna Jeleniewicz, Stanisław Raczyńsk, Krzysztof Karsznia, Łukasz Uchański, Wojciech Gilewski
BADANIA EKSPERYMENTALNE KRÓTKICH CIENKOŚCIENNYCH PROFILI STALOWYCH Z UŻYCIEM TECHNIK GEODEZYJNYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 31-42
Paweł Popielski, Anna Siemińska-Lewandowska
ZAKRES ROZPOZNANIA I DOBÓR PARAMETRÓW PODŁOŻA DO OPRACOWANIA MODELI NUMERYCZNYCH GŁĘBOKO POSADOWIONYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 43-55
Katarzyna Gabryś, Wojciech Sas, Emil Soból
ZACHOWANIE SIĘ GLINY Z PYŁEM I PIASKIEM POD OBCIĄŻENIEM DYNAMICZNYM I CYKLICZNO-STATYCZNYM W ZAKRESIE MAŁYCH I ŚREDNICH ODKSZTAŁCEŃ
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 57-77
Andrzej Głuchowski, Wojciech Sas, Jacek Bąkowski, Alojzy Szymański
OBCIĄŻENIA CYKLICZNE GRUNTU SPOISTEGO W WARUNKACH BEZ ODPŁYWU
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 79-89
Małgorzata K. Wdowska, Mirosław J. Lipiński
OCENA EFEKTYWNOŚCI WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI METODAMI POŚREDNIMI W RÓŻNYCH GRUNTACH DROBNOZIARNISTYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 91-102
Piotr Kanty, Krzysztof Podleś, Andrzej Truty, Tomasz Warchał
WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD FUNDAMENTEM TURBOZESPOŁU BLOKÓW 5 I 6 W PGE ELEKTROWNIA OPOLE S.A.
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 103-112
Marek A. Patakiewicz
AGRESYWNOŚĆ WÓD GRUNTOWYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN 206-1. ODNIESIENIA DO OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 113-126
Piotr Zieliński, Andrzej T. Wojtasik,
PROJEKTOWANIE PRZEMIESZCZENIOWYCH PALI WKRĘCANYCH – ANALIZA DOŚWIADCZEŃ
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 127-140
Simon Rabarijoely, Stanisław Jabłonowski, Kazimierz Garbulewski
ZNACZENIE TEORII BAYESA W PROJEKTOWANIU GEOTECHNICZNYM
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 141-151
Jacek Pietrzak, Jacek Jaworski
POMOSTY EKSPLOATACYJNE NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW PALENISKOWYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 153-168
Wiesław Kowalski
BADANIE NOŚNOŚCI ŁODYG TRZCINY NA ROZCIĄGANIE
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 169-183
Volodymyr Trach, Mikolaj Semenuk, Andrej Podvornyi
STATECZNOŚĆ OSIOWO ŚCISKANYCH TRÓJWYMIAROWYCH ANIZOTROPOWYCH POWŁOK CYLINDRYCZNYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 185-194
Eugeniusz Koda, Piotr Osiński, Agnieszka Kiersnowska, Jacek Kawalec
STABILIZACJA GEORUSZTEM HEKSAGONALNYM PODŁOŻA POD TRASĘ NARCIARSKĄ NA SKŁADOWISKU
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 195-206
Ewa Kaznowska, Emilia Mądra
WPŁYW ZBIORNIKA WIÓRY NA PRZEBIEG NIŻÓWEK RZEKI ŚWIŚLINY
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 207-221
Krystyna Pudelska, Mykola Bevz, Anna Biesak
DWÓR I PARK W SOBIANOWICACH (WOJ. LUBELSKIE) PRZYKŁADEM ZAPOMNIANEGO ZESPOŁU REZYDENCJALNEGO O WARTOŚCI HISTORYCZNEJ
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 223-232
Gabriela Rutkowska, Ewa Klepacka
WPŁYW WŁÓKIEN STALOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU ZWYKŁEGO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 233-236
Andrzej Ciepielowski
POŻEGNANIA - PROFESOR ZDZISŁAW MIKULSKI (1920–2016)
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).