SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 23–32

Witold Bogusz

USTALANIE MIARODAJNEJ WARTOŚCI OPORU STOŻKA CPT NA POTRZEBY WYZNACZANIA NOŚNOŚCI GRANICZNEJ PALI

słowa kluczowe: pale fundamentowe, CPT, uśredniony opór stożka, nośność
abstrakt: Konieczność optymalizacji posadowienia konstrukcji wymusza w projektowaniu fundamentów palowych stosowanie metod opartych na bezpośrednich wynikach badań podłoża. W tym celu wykorzystuje się najczęściej sondowania statyczne CPT. Metody projektowania rozwijane przez ostatnie kilkadziesiąt lat różnią się nie tylko współczynnikami korelującymi opór stożka z wartościami jednostkowego oporu podstawy dla danego typu fundamentu palowego, ale także samym sposobem przyjęcia wartości oporu stożka, reprezentatywnej dla prowadzonych obliczeń. W odróżnieniu od realizacji pali we względnie jednorodnym ośrodku gruntowym, w przypadku podłoża uwarstwionego wpływ jakości przeprowadzonego badania i przyjęcia wartości średniej oporu stożka może mieć istotne znaczenie dla uzyskiwanych rezultatów. Ma to głównie znaczenie, gdy poniżej podstawy pojedynczego pala występują grunty słabsze, mogące istotnie wpływać na jego nośność. W artykule porównano sposoby uśredniania wartości oporu stożka oraz ich potencjalny wpływ na uzyskiwane rezultaty obliczonych nośności granicznych pojedynczych pali wciskanych.
pub/15_2_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bogusz, Witold. "DERIVING A RELIABLE CPT CONE RESISTANCE VALUE FOR ENDBEARING CAPACITY CALCULATION OF PILES." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 23–32.
APA Bogusz W. (2016). DERIVING A RELIABLE CPT CONE RESISTANCE VALUE FOR ENDBEARING CAPACITY CALCULATION OF PILES. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 23–32
ISO 690 Bogusz, Witold. DERIVING A RELIABLE CPT CONE RESISTANCE VALUE FOR ENDBEARING CAPACITY CALCULATION OF PILES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 23–32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-23.html