SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 137–145

Krzysztof Parylak, Grzegorz Antoniszyn

WYPARCIE ŚCIANKI SZCZELNEJ NA BUDOWIE JAZU W NURCIE RZEKI

słowa kluczowe: badania geotechniczne, ścianki szczelne, przebicia hydrauliczne, awarie budowlane
abstrakt: Na rzece Nysie Kłodzkiej w mieście Nysie zaprojektowano trzyprzęsłowy jaz piętrzący wodę na potrzeby energetyczne. Dokumentacja projektowa nie zawierała przewidzianego Eurokodem 7 projektu geotechnicznego, a w tym badań podłoża gruntowego, spełniających wymagania III kategorii geotechnicznej. Wykonano jedynie niewystarczające wiercenia geologiczne i sondowania dynamiczne. W konsekwencji do projektu przyjęto niezgodny z rzeczywistością układ warstw i parametry geotechniczne niemogące być podstawą do poprawnego posadowienia i wykonania jazu. Nie wykazano także, że pod dnem szerokoprzestrzennego wykopu fundamentowego zamiast podanych w dokumentacji gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym występowały tylko ich nieliczne przewarstwienia w sufozyjnych piaskach drobnych i pylastych o miąższości ponad 4,5 m. Przyjęcie do projektowania tych nieprawdziwych cech podłoża spowodowało, że ściankę szczelną zakończono w piaskach zaledwie 2,5 m poniżej poziomu posadowienia jazu. W wykonywanym początkowo w żwirach, a następnie w warstwie gruntów spoistych wykopie na głębokości 7 m powstało przebicie hydrauliczne. Nastąpiło gwałtowne wyparcie dolnego końca ścianki, jej deformacja, a wykop zapełnił się sufozyjnym gruntem. Spowodowało to także rozluźnienie podłoża pod zaprojektowanym fundamentem budowli.
pub/15_2_137.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_137.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Parylak, Krzysztof, and Grzegorz Antoniszyn. "FAILURE OF SHEET PILING IN COURSE THE BUILDING OF DIVERSION WEIR IN A RIVER MIDSTREAM." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 137–145.
APA Parylak K. and Antoniszyn G. (2016). FAILURE OF SHEET PILING IN COURSE THE BUILDING OF DIVERSION WEIR IN A RIVER MIDSTREAM. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 137–145
ISO 690 Parylak, Krzysztof, Antoniszyn, Grzegorz. FAILURE OF SHEET PILING IN COURSE THE BUILDING OF DIVERSION WEIR IN A RIVER MIDSTREAM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 137–145.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-137.html