SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 103–112

Eugeniusz Zawisza, Natalia Kuska

WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE POPIOŁÓW LOTNYCH W ZALEŻNOŚCI OD STREFY ODPYLANIA

słowa kluczowe: odpady przemysłowe, popioły lotne, właściwości geotechniczne
abstrakt: Artykuł zawiera wyniki badań właściwości geotechnicznych popiołów lotnych z elektrowni Skawina. Próbki popiołów pobrano z trzech lejów zsypowych przy elektrofiltrach, oznaczonych jako strefy odpylania I, II i III. Badania obejmowały oznaczenie parametrów charakteryzujących uziarnienie, zagęszczalność, kapilarność, straty prażenia, wodoprzepuszczalność i wytrzymałość na ścinanie. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie zastosowania popiołów w budownictwie drogowym. Stwierdzono, że badane popioły z różnych stref odpylania wykazują pewne zróżnicowanie parametrów fizycznych i mechanicznych. Popioły te nie spełniają wymogów dotyczących materiałów stosowanych w budownictwie drogowym. Wskazano, że poprawę właściwości geotechnicznych popiołów lotnych można uzyskać, stosując ich mieszanki z innymi odpadami przemysłowymi o grubszym uziarnieniu lub przez stabilizację środkami wiążącymi. Małe wartości współczynnika filtracji pozwalają zakwalifikować badane popioły jako przydatne do uszczelnień na przykład wałów przeciwpowodziowych lub składowisk odpadów.
pub/15_2_103.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zawisza, Eugeniusz, and Natalia Kuska. "GEOTECHNICAL PROPERTIES OF FLY ASHES DEPENDING ON THE DEDUSTING ZONE." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 103–112.
APA Zawisza E. and Kuska N. (2016). GEOTECHNICAL PROPERTIES OF FLY ASHES DEPENDING ON THE DEDUSTING ZONE. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 103–112
ISO 690 Zawisza, Eugeniusz, Kuska, Natalia. GEOTECHNICAL PROPERTIES OF FLY ASHES DEPENDING ON THE DEDUSTING ZONE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 103–112.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-103.html