SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 41–53

Mariusz Sobolewski

WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZEJMOWANIA CIEPŁA W PROJEKTOWANIU I BADANIACH TERMICZNYCH PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW

słowa kluczowe: współczynnik przejmowania ciepła, współczynnik wnikania ciepła, współczynnik napływu ciepła, opory przejmowania ciepła, izolacyjność cieplna przegród, współczynnik przenikania ciepła
abstrakt: W projektowaniu przegród zewnętrznych budynków z uwagi na ich izolacyjność cieplną zachodzi konieczność wyznaczenia całkowitego oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. Składnikiem obydwu tych parametrów są opory przejmowania ciepła po wewnętrznej i zewnętrznej stronie przegród. Opory te wynikają z różnych wartości współczynników przejmowania ciepła. Wykonywanie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla elementów budynków z wykorzystaniem obliczeniowych wartości oporów przejmowania ciepła może prowadzić do błędnych wniosków wynikających z uproszczonych założeń warunków przejmowania ciepła. Stosowanie uproszczenia do określenia tych oporów w zdecydowanej większości przypadków jest niedopuszczalne [Nowak i Wawrzynek 2002, za Wróbel 2010]. Celem prowadzonych prac eksperymentalnych jest określenie uśrednionych wartości współczynników i oporów przejmowania ciepła dla całych okresów chłodzenia lub ocieplania przegród w sezonie grzewczym, które mogą być przydatne na potrzeby projektowania. W dalszej kolejności – opracowanie efektywnego sposobu określenia uśrednionych wartości współczynników i oporów przejmowania ciepła w rzeczywistych warunkach pracy różnych typów przegród budowlanych, który mógłby być wykorzystywany przez osoby zajmujące się badaniami przegród budowlanych. Celem drugorzędnym artykułu jest przybliżenie projektantom sporządzającym świadectwa energetyczne budynków problematyki związanej z wykorzystywaniem obliczeniowych wartości współczynników i oporów przejmowania ciepła dla przegród budowlanych. W artykule zamieszczono wstępne wyniki badań uzyskane dla jednej z badanych przegród – jednowarstwowej ściany murowanej z cegły. Przedstawiono eksperymentalny sposób określenia współczynnika przejmowania ciepła po wewnętrznej i zewnętrznej stronie przegrody. Wartości tych współczynników i oporów uzyskane z badań różnią się względem wartości obliczeniowych. Artykuł wyjaśnia znaczenie współczynników i oporów przejmowania ciepła w elementach budynków o zróżnicowanej izolacyjności cieplnej.
pub/15_1_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobolewski, Mariusz. "THE APPLICATION AND MEASUREMENT OF THE SURFACE HEAT TRANSFER COEFFICIENTS IN DESIGN AND THERMAL TESTS OF BUILDING PARTITIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 41–53.
APA Sobolewski M. (2016). THE APPLICATION AND MEASUREMENT OF THE SURFACE HEAT TRANSFER COEFFICIENTS IN DESIGN AND THERMAL TESTS OF BUILDING PARTITIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 41–53
ISO 690 Sobolewski, Mariusz. THE APPLICATION AND MEASUREMENT OF THE SURFACE HEAT TRANSFER COEFFICIENTS IN DESIGN AND THERMAL TESTS OF BUILDING PARTITIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 41–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-41.html