SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (1) 2015 str. 55–65

Katarzyna Gabryś, Wojciech Sas, Emil Soból

DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW SPOISTYCH W ZAKRESIE MAŁYCH ODKSZTAŁCEŃ

słowa kluczowe: sztywność w zakresie małych odkształceń, grunty ilaste, badania laboratoryjne, kolumna rezonansowa
abstrakt: Odpowiednia ocena dynamicznych właściwości gruntu jest niezwykle ważnym elementem przy analizie reakcji gruntu poddanego obciążeniom sejsmicznym, jak również z punktu widzenia różnych programów do modelowania zachowania się gruntu w złożonych warunkach obciążenia. Głównym celem tej pracy było zbadanie właściwości dynamicznych gruntów ilastych z okolic Warszawy, biorąc pod uwagę kilka wybranych czynników wpływających na wartość modułu sprężystości poprzecznej (G) i wskaźnik tłumienia (D) badanych próbek. Przeprowadzono wiele badań w kolumnie rezonansowej, aby sprawdzić wpływ zadanego ciśnienia w komorze i amplitudy odkształcenia postaciowego na sztywność badanych gruntów oraz ich właściwości tłumiące. Na podstawie uzyskanych wyników badań i przeprowadzonych analiz teoretycznych stwierdzono, że zarówno ciśnienie otaczające próbkę w komorze, jak i zakres rozpatrywanych odkształceń miały znaczący wpływ na dynamiczny moduł sprężystości poprzecznej i na dynamiczny wskaźnik tłumienia. Autorzy zalecają kontynuację badań wpływu średniego naprężenia efektywnego na wskaźnik tłumienia.
pub/14_1_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gabryś, Katarzyna, et al. "SMALL-STRAIN DYNAMIC CHARACTERIZATION OF CLAYEY SOIL." Acta Sci.Pol. Architectura 14.1 (2015): 55–65.
APA Gabryś, K. et al. (2015). SMALL-STRAIN DYNAMIC CHARACTERIZATION OF CLAYEY SOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (1), 55–65
ISO 690 Gabryś, Katarzyna, Sas, Wojciech, Soból, Emil. SMALL-STRAIN DYNAMIC CHARACTERIZATION OF CLAYEY SOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.1: 55–65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue1/abstract-55.html