SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 73–84

Konrad Rola-Wawrzecki

PROJEKTOWANIE NASYPÓW KOMUNIKACYJNYCH ZBROJONYCH GEOSYNTETYKAMI ZGODNIE Z EUROKODEM 7

słowa kluczowe: geosiatka, zbrojenie nasypu, wytrzymałość długoterminowa, stateczność nasypu, współczynniki redukcyjne
abstrakt: Prawo nakłada obowiązek sprawdzenia stateczności nasypów komunikacyjnych wyższych niż 3,0 m [Rozporządzenie 2012]. Efektywną kosztowo metodą wzmacniania nasypów o niewystarczającej stateczności jest zbrojenie z geosiatek. Narzucony Rozporządzeniem Ministra [1999] sposób sprawdzania stateczności metodą globalnego współczynnika bezpieczeństwa jest niezgodny z obowiązującą polską normą Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne [PN-EN 1997-1:2008]. W artykule przedstawiono sposób obliczenia stateczności nasypu metodą częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz doboru wartości parametrów obliczeniowych i zbrojenia z georusztów dla nasypu komunikacyjnego zaprojektowanego zgodnie z PN-EN EC-7, a także sposób wyznaczania częściowych współczynników redukcyjnych i wymaganej wytrzymałości długoterminowej zbrojenia geosyntetycznego. W części obliczeniowej porównano wyniki obliczeń stateczności nasypu przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem [1999] oraz Eurokodem 7 [PN-EN 1997-1:2008]. Wyznaczono potencjalne mechanizmy zniszczenia metodą Bishopa w stanie granicznym nośności, w różnej kombinacji współczynników częściowych (DA-1, DA-3) i porównano uzyskane wyniki.
pub/12_3_73.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rola-Wawrzecki, Konrad. "REINFORCED ROAD EMBANKMENT DESIGN ACCORDING TO EUROCODE 7." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 73–84.
APA Rola-Wawrzecki K. (2013). REINFORCED ROAD EMBANKMENT DESIGN ACCORDING TO EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 73–84
ISO 690 Rola-Wawrzecki, Konrad. REINFORCED ROAD EMBANKMENT DESIGN ACCORDING TO EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 73–84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-73.html