SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 111–123

Marek A. Patakiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska

WSKAŹNIK KRZYWIZNY UZIARNIENIA A PARAMETRY ZAGĘSZCZALNOŚCI GRUNTÓW NIESPOISTYCH O DWUMODALNYCH ROZKŁADACH UZIARNIENIA

słowa kluczowe: zagęszczalność, parametry zagęszczalności, wskaźnik krzywizny uziarnienia, wskaźnik zagęszczalności (IC), rozkład uziarnienia, nieciągłe uziarnienie
abstrakt: W artykule przeprowadzono analizę wpływu uziarnienia gruntów niespoistych o nieciągłych (dwumodalnych) rozkładach uziarnienia na ich zagęszczalność. Zdolność do zagęszczania gruntów niespoistych zwykle oceniana jest na podstawie wskaźnika jednorodności uziarnienia (CU) lub łącznie na podstawie dwóch wskaźników uziarnienia − CU i wskaźnika krzywizny uziarnienia (CC). W przypadku gruntów o nieciągłych rozkładach uziarnienia wartości wskaźnika CC przeważnie są mniejsze od 0,5. Grunty te klasyfikowane są poza grupą gruntów dobrze zagęszczalnych – jako grunty źle uziarnione. Wyniki analiz prowadzonych z wykorzystaniem wskaźnika kształtu krzywej zagęszczalności (IC) wskazują, iż grunty o nieciągłych rozkładach uziarnienia – mimo niskich wskaźników krzywizny uziarnienia (CC) – mogą być uważane jako grunty dobrze zagęszczalne.
pub/12_3_111.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_111.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Patakiewicz, Marek A., and Katarzyna Zabielska-Adamska. "COEFFICIENT OF CURVATURE AND COMPACTION PARAMETERS FOR NON-COHESIVE SOILS WITH BIMODAL GRAIN SIZE DISTRIBUTION." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 111–123.
APA Patakiewicz M.A. and Zabielska-Adamska K. (2013). COEFFICIENT OF CURVATURE AND COMPACTION PARAMETERS FOR NON-COHESIVE SOILS WITH BIMODAL GRAIN SIZE DISTRIBUTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 111–123
ISO 690 Patakiewicz, Marek A., Zabielska-Adamska, Katarzyna. COEFFICIENT OF CURVATURE AND COMPACTION PARAMETERS FOR NON-COHESIVE SOILS WITH BIMODAL GRAIN SIZE DISTRIBUTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 111–123.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-111.html