SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 33–41

Małgorzata Wdowska

WPŁYW ZMIAN STOPNIA WILGOTNOŚCI NA CHARAKTERYSTYKI ŚCIŚLIWOŚCI W BADANIACH EDOMETRYCZNYCH

słowa kluczowe: stopień wilgotności, badania edometryczne, charakterystyki ściśliwości
abstrakt: Znaczący brak zgodności prognoz osiadań podłoża z wynikami pomiarów terenowych wskazuje, że charakterystyki ściśliwości spoistych gruntów prekonsolidowanych, określane za pomocą badania edometrycznego, w sposób niewystarczająco dokładny odzwierciedlają zachowanie się gruntu pod obciążeniem w terenie. Procedura badania edometrycznego jest uproszczona i nie uwzględnia wielu istotnych czynników, mających wpływ na parametry ściśliwości. Artykuł dotyczy określenia wpływu jednego z bardziej istotnych czynników (chociaż rzadko podnoszonego w literaturze geotechnicznej), tj. zmian stanu uwilgotnienia gruntu na jego charakterystyki ściśliwości. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań edometrycznych naturalnych prekonsolidowanych glin pochodzących z trasy obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Wykazano, że standardowe podejście dotyczące normowych metod wyznaczania parametrów ściśliwości gruntu, które nie uwzględniają czynnika wysycenia porów wodą i jego zmienności podczas procesów obciążania i odciążania, nie jest wystarczające z punktu widzenia oceny współpracy konstrukcja – grunt. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podano zalecenia dotyczące sposobu uwzględnienia zmiany stopnia wilgotności w badaniach edometrycznych.
pub/12_2_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wdowska, Małgorzata. "INFLUENCE OF CHANGE IN DEGREE OF SATURATION ON COMPRESSIBILITY CHARACTERISTICS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 33–41.
APA Wdowska M. (2013). INFLUENCE OF CHANGE IN DEGREE OF SATURATION ON COMPRESSIBILITY CHARACTERISTICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 33–41
ISO 690 Wdowska, Małgorzata. INFLUENCE OF CHANGE IN DEGREE OF SATURATION ON COMPRESSIBILITY CHARACTERISTICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 33–41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-33.html