SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (4) 2012 str. 17–28

Mariusz Sobolewski

OSZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE UZYSKIWANEJ NA PRÓBKACH SZEŚCIENNYCH

słowa kluczowe: wytrzymałość betonu, niepewność wyniku, ocena wytrzymałości, kryteria zgodności, klasa betonu, klasa wytrzymałości
abstrakt: W praktyce budowlanej zachodzi konieczność sprawdzania założonych cech użytkowych nowo projektowanego betonu, konieczność kontroli jakości betonu towarowego dostarczanego na budowę, a także konieczność sprawdzania elementów prefabrykowanych podczas produkcji i rozformowywania. W diagnostyce obiektów inżynierskich spotyka się również konieczność oceny konstrukcji z betonu. We wszystkich przypadkach przeprowadzane są tzw. bezpośrednie badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Kryteria kontroli jakości betonu i ocena jego zgodności opierają się na statystycznej analizie błędu pomiaru. We współczesnej metrologii zmienia się podejście w dziedzinie opracowania wyników pomiaru. Tradycyjna ocena w postaci statystycznej analizy wyników obserwacji zastępowana jest teorią niepewności opartą na probabilistycznej ocenie źródeł niepewności związanych z pomiarem wielkości mierzonej. Celem prezentowanych badań była analiza oceny wytrzymałości betonu na ściskanie. Przyjęto hipotezę badawczą w następującej postaci: możliwe jest udoskonalenie kryterium oceny parametrów mechanicznych betonu. W artykule omówiono opracowane procedury estymacji niepewności złożonej wartości średniej wytrzymałości betonu. Artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych wraz z ich interpretacją i analizą niepewności. Dokonano porównania proponowanych kryteriów oceny dokładności wartości średniej z oceną wyniku pomiaru tradycyjnie stosowaną w nauce i przemyśle.
pub/11_4_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt4/11_4_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobolewski, Mariusz. "ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF STRENGTH FOR CUBICAL SAMPLES CONCRETE." Acta Sci.Pol. Architectura 11.4 (2012): 17–28.
APA Sobolewski M. (2012). ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF STRENGTH FOR CUBICAL SAMPLES CONCRETE. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (4), 17–28
ISO 690 Sobolewski, Mariusz. ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF STRENGTH FOR CUBICAL SAMPLES CONCRETE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.4: 17–28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue4/abstract-17.html