SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (3) 2012 str. 47–54

Marek Bajda, Nikodem Sarosiak, Katarzyna Markowska-Lech

WYKORZYSTANIE POWIERZCHNIOWYCH SONDOWAŃ SEJSMICZNYCH DO OCENY STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

słowa kluczowe: MASW, sejsmika powierzchniowa, wały przeciwpowodziowe
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań geofizycznych metodą wielokanałowej analizy fal sejsmicznych (MASW), mające na celu określenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych. Badania terenowe przeprowadzono na wybranym odcinku obwałowań Wisły, w miejscowości Kraski Górne. Powierzchniowe pomiary sejsmiczne pozwoliły na wyznaczenie w korpusie nasypu stref o zróżnicowanych wartościach prędkości fal sejsmicznych, wynikające z różnego stanu zagęszczenia materiału wbudowanego w nasyp. Uzyskane wyniki pomiarów zostały porównane z wynikami wierceń i sondowań dynamiczną sondą lekką DPL. W podsumowaniu omówiono uzyskane wyniki oraz wykazano, że mogą one zostać wykorzystane do wyznaczenia stref osłabienia konstrukcji obwałowania.
pub/11_3_47.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bajda, Marek, et al. "THE USE OF SURFACE SEISMIC METHODS FOR EXAMINATION OF TECHNICAL CONDITIONS OF THE LEVEES." Acta Sci.Pol. Architectura 11.3 (2012): 47–54.
APA Bajda, M. et al. (2012). THE USE OF SURFACE SEISMIC METHODS FOR EXAMINATION OF TECHNICAL CONDITIONS OF THE LEVEES. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (3), 47–54
ISO 690 Bajda, Marek, Sarosiak, Nikodem, Markowska-Lech, Katarzyna. THE USE OF SURFACE SEISMIC METHODS FOR EXAMINATION OF TECHNICAL CONDITIONS OF THE LEVEES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.3: 47–54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue3/abstract-47.html