SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (1) 2011 str. 5–17

Mieczysław Chalfen, Joanna Kamińska

WPŁYW NIEDOKŁADNOŚCI OKREŚLENIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH NA WARUNKI PRZEPŁYWU WODY PRZEZ WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

słowa kluczowe: filtracja, wał przeciwpowodziowy, rozkład wykładniczy, model matematyczny
abstrakt: W pracy analizuje się zależność między szacunkową wartością współczynnika filtracji elementów uszczelniających wał przeciwpowodziowy a innymi parametrami charakteryzującymi przepływ, obliczonymi z wykorzystaniem modelu matematycznego. W obliczeniach filtracji przez korpus i podłoże wału zastosowano dwuwymiarowy płaski w planie model matematyczny. Zmienność współczynnika filtracji opisano rozkładem wykładniczym. Wykazano, że całkowity przepływ przez warstwę wodonośną, dopływ do drenażu, maksymalny wektor przepływu, uskok zwierciadła swobodnego na ekranie uszczelniającym, a także rozkład wysokości piezometrycznych zależą od wariancji założonego rozkładu zmienności współczynnika filtracji. Wskazano obszary, w których parametry przepływu wykazują największą zależność od przyjętego a priori współczynnika filtracji.
pub/10_1_5.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chalfen, Mieczysław, and Joanna Kamińska. "AN INFLUENCE OF INACCURACY OF PERMEABILITY COEFFICIENT OF LOW PERMEABLE ELEMENTS ON WATER FLOW CONDITIONS THROUGH FLOOD EMBANKMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 10.1 (2011): 5–17.
APA Chalfen M. and Kamińska J. (2011). AN INFLUENCE OF INACCURACY OF PERMEABILITY COEFFICIENT OF LOW PERMEABLE ELEMENTS ON WATER FLOW CONDITIONS THROUGH FLOOD EMBANKMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (1), 5–17
ISO 690 Chalfen, Mieczysław, Kamińska, Joanna. AN INFLUENCE OF INACCURACY OF PERMEABILITY COEFFICIENT OF LOW PERMEABLE ELEMENTS ON WATER FLOW CONDITIONS THROUGH FLOOD EMBANKMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.1: 5–17.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue1/abstract-5.html