SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 1 (1) 2002 str. 73–84

Dariusz Górski, Zbigniew Popek

PRóBA ZASTOSOWANIA MODELU MIKE 11 DO OBLICZEń TRANSPORTU RUMOWISKA W MAłEJ RZECE NIZINNEJ

słowa kluczowe: koryta otwarte, transport rumowiska, modelowanie numeryczne
abstrakt: Oceny przydatności modelu dokonano na podstawie porównania wyników obliczeń symulacyjnych z wynikami pomiarów terenowych transportu rumowiska wleczonego, prowadzonych w korycie rzeki Zagożdżonki, na terenie zlewni badawczej Katedry Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW. Stwierdzono wyraźne różnice między pomierzonymi i uzyskanymi z obliczeń sedymentogramami oraz sumarycznymi wielkościami wleczenia. Obliczenia symulacyjne wskazują na dużą czułość modelu na przyjęty krok czasowy i charakter zmian poziomu dna koryta. Wyniki symulacji zależą również od stosowanej formuły transportu rumowiska. Najlepsze wyniki uzyskano dla godzinowego kroku czasowego i formuły Smata-Jaeggi, uzyskując wartości stanowiące 76-89% pomierzonego transportu rumowiska wleczonego.

Zapis do cytowania:

MLA Górski, Dariusz, and Zbigniew Popek. "Test of application MIKE 11 model for sediment transport estimations in small lowland river." Acta Sci.Pol. Architectura 1.1 (2002): 73–84.
APA Górski D. and Popek Z. (2002). Test of application MIKE 11 model for sediment transport estimations in small lowland river. Acta Sci.Pol. Architectura, 1 (1), 73–84
ISO 690 Górski, Dariusz, Popek, Zbigniew. Test of application MIKE 11 model for sediment transport estimations in small lowland river. Acta Sci.Pol. Architectura, 2002, 1.1: 73–84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume1/issue1/abstract-73.html