SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 1 (1) 2002 str. 63–71

Alicja Michalik, Artur Radecki-Pawlik

ZALEżNOść PRZEPłYWU KORYTOTWóRCZEGO RZEK GóRSKICH OD SKłADU GRANULOMETRYCZNEGO RUMOWISKA WLECZONEGO

słowa kluczowe: przepływ korytotwórczy, transport rumowiska wleczonego, potok górski
abstrakt: W artykule podjęto próbę przedstawienia wpływu drobnych frakcji rumowiska wleczonego na wielkość jednostkowego przepływu korytotwórczego. Badania przeprowadzono dla siedmiu potoków górskich w Karpatach Polskich: Kamienicy, Targaniczanki, Łubinki (ze zlewni Skawy) oraz Tarnawki, Paleczki i Stryszawki (ze zlewni Dunajca) oraz Raby. Dla niektórych potoków w celu obliczenia transportu rumowiska wleczonego skorzystano z formuły Meyera-Petera i Millera, dla Raby i Targaniczanki wykorzystano wyniki pomiarów radioizotopowych transportu rumowiska. Do obliczeń przepływu korytotwórczego wykorzystano metodę Wolmana-Millera.

Zapis do cytowania:

MLA Michalik, Alicja, and Artur Radecki-Pawlik. "The influence of fine sediment in bedload on dominant discharge for mountain streams." Acta Sci.Pol. Architectura 1.1 (2002): 63–71.
APA Michalik A. and Radecki-Pawlik A. (2002). The influence of fine sediment in bedload on dominant discharge for mountain streams. Acta Sci.Pol. Architectura, 1 (1), 63–71
ISO 690 Michalik, Alicja, Radecki-Pawlik, Artur. The influence of fine sediment in bedload on dominant discharge for mountain streams. Acta Sci.Pol. Architectura, 2002, 1.1: 63–71.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume1/issue1/abstract-63.html