SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 1 (1) 2002 str. 17–27

Grzegorz Nawalany, Wacław Bieda

WYMIANA CIEPłA MIęDZY GRUNTEM A ZAGłęBIONą PRZECHOWALNIą I CHłODNIą OWOCóW

słowa kluczowe: zagłębione przechowalnie i chłodnie owoców, wymiana ciepła z gruntem, termomodernizacja
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań nad wymianą ciepła między zagłębioną przechowalnią owoców a gruntem oraz możliwościami adaptacji tego typu obiektów na chłodnie. Na podstawie wyników pomiarów poligonowych ustalono warunki brzegowe i obliczono trójwymiarowe, niestacjonarne przepływy ciepła przez przegrody i grunt w otoczeniu komory przechowalniczej oraz, po jej adaptacji na chłodnię, w dwóch wariantach: dla istniejącej wartości oporu cieplnego przegród i po ich dociepleniu do R = 2,5 m2·K·W-1.

Zapis do cytowania:

MLA Nawalany, Grzegorz, and Wacław Bieda. "Heat exchange between the ground and hollowed fruit store and fruit cold store." Acta Sci.Pol. Architectura 1.1 (2002): 17–27.
APA Nawalany G. and Bieda W. (2002). Heat exchange between the ground and hollowed fruit store and fruit cold store. Acta Sci.Pol. Architectura, 1 (1), 17–27
ISO 690 Nawalany, Grzegorz, Bieda, Wacław. Heat exchange between the ground and hollowed fruit store and fruit cold store. Acta Sci.Pol. Architectura, 2002, 1.1: 17–27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume1/issue1/abstract-17.html