SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

 

PROCEDURA RECENZJI


1. Po otrzymaniu artykułu Rada Redakcyjna dokonuje wstępnej oceny biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność przedmiotu z zakresem czasopisma, opis metodologii i wyników, odniesienia, układ pracy, wielkość i techniczne opracowanie tekstu. Po wstępnej akceptacji wszystkie artykuły przygotowane do publikacji w czasopiśmie są recenzowane przez dwóch Recenzentów powołanych przez Redakcję.

2. Recenzenci są wybierani spośród uznanych naukowców i pracowników akademickich zaznajomionych z tematyczną dziedziną pracy, którzy nie pozostają w konflikcie interesów z Autorami. Recenzenci i Autorzy artykułu nie znają swojej tożsamości (double-blind review).

3. Recenzja przygotowywana jest na piśmie (pobierz druk recenzji) i kończy się jasnym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Jeśli obie opinie są pozytywne, ich treść jest wysyłana do autora z prośbą o wprowadzenie odpowiednich poprawek. Jeżeli Autor nie zgadza się z uwagami recenzentów, jest proszony o wyjaśnienie swojej opinii w odrębnym piśmie. W przypadku rozbieżnych opinii obu Recenzentów dotyczących dopuszczenia artykułu, ostateczna decyzja jest podejmowana przez Redakcję (może skonsultować się z trzecim Recenzentem wcześniej). Autorzy otrzymują informację o publikacji artykułu lub jego odrzuceniu oraz o treści recenzji niezależnie od tego, czy opinie są pozytywne czy negatywne. W przypadku odrzuconego artykułu nie ma możliwości jego dalszej poprawy i ponownego przesłania.

4. Lista Recenzentów jest publikowana co roku w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronach internetowych czasopisma w zakładce Recenzenci.