SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

 

Na łamach Acta Scientiarum Polonorum Architectura publikowane są oryginalne prace naukowe i artykuły przeglądowe w języku angielskim.

Autorów prosimy o nadsyłanie prac przygotowanych zgodnie ze Wskazówkami.

Koszt publikacji pracy w czasopiśmie wynosi 600 zł + 23% VAT (prace o objętości do 12 stron, druk czarno-biały). W przypadku złożenia tekstu o większej objętości zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 60 zł + 23% VAT za każdą rozpoczętą, dodatkową stronę.
Wystawiana jest jedna faktura za każdy artykuł.
Nadesłanie artykułu do Redakcji oznacza, że Autorzy akceptują konieczność dokonania opisanej powyżej opłaty.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Wymogi techniczne i edytorskie przygotowania prac oraz szablon artykułu

1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4 (21,0 × 29,7 cm), marginesy lustrzane po 2,5 cm.

2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką Times New Roman 12 pkt, z interlinią 1,5; dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

3. Tabele i rysunki:

 • Tytuły tabel i podpisy rysunków należy pisać czcionką Times New Roman 9 pkt, natomiast ich numery cyframi arabskimi.
 • W tytułach/podpisach obowiązuje zapis „Tabela 1.”/„Rys. 1.”, a w tekście „tabela 1”/„rysunek 1” (odwołanie w zdaniu) lub skrót „tab. 1”/„rys. 1” (odwołanie w nawiasie). W artykułach w języku angielskim należy stosować zapis analogiczny: „Table 1.”/„Fig. 1.” w tytułach/podpisach oraz „table 1”/„figure 1” lub „tab. 1”/„fig. 1” w odwołaniach.
 • Tabele i rysunki (oraz ich podpisy) powinny być przygotowane w sposób umożliwiający pełne zrozumienie ich zawartości bez konieczności sięgania do części tekstowej pracy (self-explanatory tables and figures).
 • Tytuły i treść tabel, a także podpisy rysunków i legendy, powinny być podane w językach polskim i angielskim, jeśli praca jest publikowana w języku polskim. Jeśli praca publikowana jest w języku angielskim, to tytuły i wszystkie podpisy podawane są tylko w języku angielskim.
 • Wypełnienie tabel należy pisać czcionką Times New Roman 8 pkt z pojedynczą interlinią, bez pionowych linii.
 • Na rysunkach (osie, legendy itp.) należy stosować czcionkę Arial.

4. Jednostki i ich zapis – obowiązuje układ SI w zapisie potęgowym, np. kg · dm–3.

5. Równania w tekście pracy – w przypadku artykułu z wyrażeniami algebraicznymi przy edytowaniu wzoru prosimy użyć ścieżki poleceń: Wstaw obiekt >>> Utwórz nowy obiekt >>> MathType equation lub Microsoft equation (w zależności od wersji MS Word stosowane są różne nazwy aplikacji). Redakcja techniczna Wydawnictwa SGGW używa Mathtype w wersjach od 5.0 do 5.2c. Prosimy NIE UŻYWAĆ narzędzia Równanie (polecenie Wstaw równanie).

6. Cytowania i wykaz piśmiennictwa – należy stosować międzynarodowy styl APA.
Szczegóły i przykłady zawarto na końcu Wskazówek dla Autorów.

Zamieszczony szablony (plik MS Word 2013) mogą być  wykorzystane jako wzór do przygotowania artykułu:

Prace badawcze (link do szablonu) Inne oryginalne prace naukowe i artykuły przeglądowe (link do szablonu)

Układ prac

1. Tytuł artykułu w języku polskim (lub angielskim, jeżeli cała praca jest w języku angielskim; to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).

2. Imię i nazwisko Autora (-ów) wraz z afiliacją (jednostka naukowa). W przypadku dwóch i więcej autorów dane każdego z nich należy podać w kolejnych wierszach. Ponadto adres e-mail pierwszego autora należy podać jako przypis dolny z symbolem * na pierwszej stronie artykułu.

3. Streszczenie strukturalne pracy (600–1000 znaków) zawierające skrótowo opisane cel i hipotezę badawczą, metodykę, najważniejsze wyniki i wnioski. Powinno mieć charakter informacyjny (nie opisowy), pozwający Czytelnikowi na zapoznanie się z najważniejszymi elemtami pracy bez konieczności sięgania do tekstu głównego.

4. Słowa kluczowe – należy podać do sześciu słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. Zaleca się niepowtarzanie słów z tytułu jako słów kluczowych.

5. Tekst artykułu badawczego powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo. Inne oryginalne prace naukowe (np. studia przypadku) oraz artykuły przeglądowe, powinny obejmować wstęp, tekst główny, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.

Zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań, także opublikowanych w poprzednich numerach Acta Scientiarum Polonorum Architectura.

6. Article title, abstract (600–1000 znaków) oraz key words jako tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych artykułu w języku angielskim.

 

Sposób nadsyłania prac

1. Autor przesyła do redakcji artykuł drogą elektroniczną (artykuł jako jeden plik, z tekstem, grafiką i tabelami umieszczonymi w stosownym miejscu tekście).

2. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji drogą elektroniczną:

 • egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami Recenzentów,
 • ewentualne pisemne ustosunkowanie się do nieuwzględnionych uwag Recenzentów,
 • pliki źródłowe elementów graficznych z rozszerzeniem specyficznym dla danego programu (materiał graficzny powinien być opracowany w programach pracujących w środowisku Windows, np. MS Excel, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop itp.),
 • podpisane Oświadczenie Autorów.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z Autorem.

 

Cytowania i wykaz piśmiennictwa (styl APA)

(ZACHĘCAMY AUTORÓW DO KORZYSTANIA Z PROFESJONALNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA BIBLIOGRAFIĄ, np. EndNoteTM)

 

1. Przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów należy podać nazwisko (-a) i rok wydania publikacji, zgodnie z poniższymi przykładami:

 • publikacja jednego autora: „(Kowalski, 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego (2002)”;
 • publikacja dwóch autorów: „(Kowalski i Nowak, 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego i Nowaka (2002)”;
 • publikacja trzech do pięciu autorów:

– pierwsze powołanie z nazwiskami wszystkich autorów, np.: „(Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego, Nowaka i Wiśniewskiego (2002)”;

– kolejne powołania tylko z nazwiskiem pierwszego autora, np. „(Kowalski i in., 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego i in. (2002)”; 

 • publikacja sześciu i więcej autorów: wszystkie powołania tylko z nazwiskiem pierwszego autora, np. „(Kowalski i in., 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego i in. (2002)”;
 • jednoczesne cytowanie wielu prac: kolejne powołanie oddzielone średnikiem, np. „(Kowalski, 2002; Nowak, 2003)”, a w przypadku prac tego samego autora – przecinkiem, np. „(Kowalski, 2002a, 2002b)” lub „(Kowalski, 2002a, 2002b; Nowak, 2003)”.

2. Wykaz piśmiennictwa należy sporządzić w kolejności alfabetycznej według schematu: nazwisko (-a) autora (-ów) (z zastrzeżeniem punktu 2b), inicjały imion; rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje symbolami a, b, c itd.); tytuł pracy; miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); nazwa wydawnictwa, numer tomu (rocznika), zeszytu oraz numery stron (w przypadku periodyku), numer doi w przypadku publikacji elektronicznych (z zastrzeżeniem punktu „źródła elektroniczne”), zgodnie z poniższymi przykładami:

 

a) zależnie od rodzaju pracy:

 • artykuł w czasopiśmie:
  Collins, F. G. i Sanjayan, J. G. (1999). Workability and mechanical properties of alkali activated slag concrete. Cement and Concrete Research, 29(3), 455–458. doi: 10.1016/S0008-8846(98)00236-1
 • książka:
  Greń, J. i Kowalski, Z. (1972). Statystyka matematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • rozdział/artykuł w książce:
  Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. W M. Eid i R. J. Larsen (red.), The science of subjective well-being. (strony 17–43). Nowy York: Guilford Press.

b) zależnie od liczby autorów:

 • w przypadku prac autorstwa do siedmiu osób należy podać nazwiska wszystkich autorów, np.
  Zilch, K., Niedermeier, R. i Finckh, W. (2014). Strengthening of Concrete Structures with Adhesively Bonded Reinforcement. Design and Dimensioning of CFRP Laminates and Steel Plates. First Edition. Berlin: Ernst & Sohn GmbH & Co. KG.
 • w przypadku prac autorstwa ośmiu i więcej osób należy podać nazwiska pierwszych sześciu autorów, następnie po wielokropku nazwisko ostatniego autora, np.
  Vermaat, J. E., Wagtendonk, A. J., Brouwer, R., Sheremet, O., Ansink, E., Brockhoff, T., ...
  i Giełczewski, M. (2016). Assessing the societal benefits of river restoration using the ecosystem services approach. Hydrobiologia, 769(1), 121–135. doi: 10.1007/s10750-015-2482-z.

c) źródła elektroniczne:

 • w przypadku źródeł elektronicznych nieposiadających doi (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) należy podać adres odnośnej strony internetowej, np.
  Narodowe Centrum Nauki [NCN]. (2012). Raport roczny 2011. Pobrano z lokalizacji: http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/obrazki/2011-sprawozdaniencn.pdf

3. Zasady cytowania innych typów źródeł w stylu APA, w tym norm, rozpodządzeń, stron internetowych itp. znajdują się tutaj. Informacje szczegółowe dostępne są także tu: Styl APA (oficjalna strona internetowa), Styl APA (przewodnik), Biblioteka University of Maryland University College. Zachęcamy także do korzystania z programu do formatowania bibligrafii w stylu APA (przejdź do strony programu).

 

ZASADY ETYCZNE

Redakcja Acta Scientiarum Polonorum Architectura przestrzega standardów etycznych w publikacjach naukowych zgodnie z wytycznymi COPE - Comitee on Publication Ethics. Zasady te są następujące:

Obowiązki Redakcji:

Podjęcie decyzji o publikacji – przy podjęciu decyzji o publikacji pracy Redakcja ma obowiązek uwzględnić aktualnie obowiązujące przepisy prawne, w tym regulacje dotyczące prawa autorskiego.

Zakaz dyskryminacji – w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja ma obowiązek przestrzegania prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poufność, a jawność oraz konflikt interesów – członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać informacji dotyczących złożonego do publikacji artykułu (w tym również treści recenzji) osobom trzecim. Redakcja stosuje zasadę double-blind review, co oznacza, że Redakcja nie ujawnia danych o Autorach Recenzentom ani danych o Recenzentach Autorom. Redakcja nie wyznacza na Recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z Autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (o ile Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).

Członkom zespołu Redakcyjnego nie wolno powoływać się, cytować ani w jakikolwiek inny sposób odnosić się do treści artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane bez zgody ich Autorów.

Obowiązki Recenzenta:

Decyzje redakcyjne – Recenzent ma obowiązek wspierać Redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji artykułu.

Terminowość – Recenzent ma obowiązek zadeklarować, czy wykona recenzję w wyznaczonym przez Redakcję terminie. Recenzent powinien poinformować Redakcję, jeżeli uzna, że nie jest w stanie sporządzić recenzji w tym terminie.

Obiektywność – Recenzje należy wykonać obiektywnie. Za niewłaściwą uznaje się personalną krytykę Autora. Recenzenci mają obowiązek wyrażać swoje poglądy popierając je odpowiednimi argumentami naukowymi. Uwagi podawane przez Recenzentów winny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.

Poufność, a jawność oraz konflikt interesów – treść recenzji należy traktować jako dokument poufny. Informacje pozyskane w wyniku recenzji nie mogą być wykorzystywane do uzyskania korzyści osobistych.

Potwierdzenie źródeł – Recenzent ma obowiązek poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.

Obowiązki Autora:

Właściwe oznaczenie autorstwa pracy – autorstwo powinno być ograniczone jedynie do osób, które w znaczący sposób wpływały na treść artykułu. Osoby zaangażowane w pracę nad artykułem w mniejszym stopniu powinny być wymienione w przypisie jako osoby współpracujące.

Ujawnienie źródeł finansowania – Autor ma obowiązek ujawnienia wszystkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, a także wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Konflikt interesów – obowiązkiem Autora jest ujawnienie konfliktów interesów, które mogłyby wpłynąć na wyniki oraz interpretację pracy.

Ghostwriting oraz guest autorship – Redakcja zakłada, że „ghostwriting” oraz „guest autorship” są przejawem naukowej nierzetelności. Wszelkie wykryte przypadki tego typu będą demaskowane oraz wyciągane będą konsekwencje – włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autora, towarzystwa naukowe, itp.).

Za „ghostwriting” uważa się przypadek, gdy ktoś, kto wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia swojego udziału jako jeden z Autorów lub jego rola nie jest wymieniona w zamieszczonych w publikacji podziękowaniach.

Za „guest authorship” uważa się przypadek, gdy udział Autora jest znikomy lub w skrajnym przypadku zerowy, a mimo to nazwisko Autora figuruje w nagłówku artykułu.

Udostepnienie danych – Autorzy poproszeni o przekazanie redakcji nieprzetworzonych danych dotyczących pracy złożonej do publikacji mają obowiązek takie dane przedstawić.

Wielokrotność publikacji – Redakcja uważa za nieetyczne i niedozwolone jednoczesne składanie tej samej pracy do więcej niż jednego czasopisma.

Oryginalność, plagiat oraz potwierdzenie źródeł – Autorzy do redakcji przekazywać mogą wyłącznie prace oryginalne. W pracy muszą być ujawnione źródła, które miały wpływ na powstanie artykułu złożonego do publikacji poprzez zastosowanie przypisów i cytatów. Autorzy zobowiązani są, by upewnić się, że nazwiska cytowanych autorów zostały w pracy w prawidłowy sposób oznaczone. Autorzy nie mogą wykorzystywać informacji poufnych bez zgody odpowiednich organów.

Redakcja zobowiązana jest do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania praw autorskich.

 

POLITYKA ANTYPLAGIATOWA

W celu zapewnienia wysokiej jakości publikowanych prac, wszystkie artykuły nadsyłane do redakcji są poddawane procedurze antyplagiatowej za pomocą  Similarity Check (dzięki dostępowi do narzędzia iThenticate).  W przypadku wykrycia plagiatu, artykuł zostaje odrzucony z pominięciem trybu recenzji.