SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

 

Na łamach Acta Scientiarum Polonorum Architectura publikowane są oryginalne prace naukowe i artykuły przeglądowe w języku angielskim.

Koszt publikacji pracy w czasopiśmie wynosi 600 zł + 23% VAT (prace o objętości do 12 stron, druk czarno-biały). W przypadku złożenia tekstu o większej objętości zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 60 zł + 23% VAT za każdą rozpoczętą, dodatkową stronę.
Wystawiana jest jedna faktura za każdy artykuł.
Nadesłanie artykułu do Redakcji oznacza, że Autorzy akceptują konieczność dokonania opisanej powyżej opłaty.

 

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW

Autorów prosimy o nadsyłanie prac przygotowanych zgodnie z wymaganiami technicznymi czasopisma.

Zachęcamy również do korzystania z przygotowanych szablonów prac: 

szablon dla pracy badawczej,

szablon dla innych artykułów naukowych, w tym przeglądowych.

 

ZASADY ETYCZNE

Redakcja Acta Scientiarum Polonorum Architectura przestrzega standardów etycznych w publikacjach naukowych zgodnie z wytycznymi COPE - Comitee on Publication Ethics. Zasady te są następujące:

Obowiązki Redakcji:

Podjęcie decyzji o publikacji – przy podjęciu decyzji o publikacji pracy Redakcja ma obowiązek uwzględnić aktualnie obowiązujące przepisy prawne, w tym regulacje dotyczące prawa autorskiego.

Zakaz dyskryminacji – w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja ma obowiązek przestrzegania prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poufność, a jawność oraz konflikt interesów – członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać informacji dotyczących złożonego do publikacji artykułu (w tym również treści recenzji) osobom trzecim. Redakcja stosuje zasadę double-blind review, co oznacza, że Redakcja nie ujawnia danych o Autorach Recenzentom ani danych o Recenzentach Autorom. Redakcja nie wyznacza na Recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z Autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (o ile Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).

Członkom zespołu Redakcyjnego nie wolno powoływać się, cytować ani w jakikolwiek inny sposób odnosić się do treści artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane bez zgody ich Autorów.

Obowiązki Recenzenta:

Decyzje redakcyjne – Recenzent ma obowiązek wspierać Redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji artykułu.

Terminowość – Recenzent ma obowiązek zadeklarować, czy wykona recenzję w wyznaczonym przez Redakcję terminie. Recenzent powinien poinformować Redakcję, jeżeli uzna, że nie jest w stanie sporządzić recenzji w tym terminie.

Obiektywność – Recenzje należy wykonać obiektywnie. Za niewłaściwą uznaje się personalną krytykę Autora. Recenzenci mają obowiązek wyrażać swoje poglądy popierając je odpowiednimi argumentami naukowymi. Uwagi podawane przez Recenzentów winny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.

Poufność, a jawność oraz konflikt interesów – treść recenzji należy traktować jako dokument poufny. Informacje pozyskane w wyniku recenzji nie mogą być wykorzystywane do uzyskania korzyści osobistych.

Potwierdzenie źródeł – Recenzent ma obowiązek poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.

Obowiązki Autora:

Właściwe oznaczenie autorstwa pracy – autorstwo powinno być ograniczone jedynie do osób, które w znaczący sposób wpływały na treść artykułu. Osoby zaangażowane w pracę nad artykułem w mniejszym stopniu powinny być wymienione w przypisie jako osoby współpracujące.

Ujawnienie źródeł finansowania – Autor ma obowiązek ujawnienia wszystkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, a także wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Konflikt interesów – obowiązkiem Autora jest ujawnienie konfliktów interesów, które mogłyby wpłynąć na wyniki oraz interpretację pracy.

Ghostwriting oraz guest autorship – Redakcja zakłada, że „ghostwriting” oraz „guest autorship” są przejawem naukowej nierzetelności. Wszelkie wykryte przypadki tego typu będą demaskowane oraz wyciągane będą konsekwencje – włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autora, towarzystwa naukowe, itp.).

Za „ghostwriting” uważa się przypadek, gdy ktoś, kto wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia swojego udziału jako jeden z Autorów lub jego rola nie jest wymieniona w zamieszczonych w publikacji podziękowaniach.

Za „guest authorship” uważa się przypadek, gdy udział Autora jest znikomy lub w skrajnym przypadku zerowy, a mimo to nazwisko Autora figuruje w nagłówku artykułu.

Udostepnienie danych – Autorzy poproszeni o przekazanie redakcji nieprzetworzonych danych dotyczących pracy złożonej do publikacji mają obowiązek takie dane przedstawić.

Wielokrotność publikacji – Redakcja uważa za nieetyczne i niedozwolone jednoczesne składanie tej samej pracy do więcej niż jednego czasopisma.

Oryginalność, plagiat oraz potwierdzenie źródeł – Autorzy do redakcji przekazywać mogą wyłącznie prace oryginalne. W pracy muszą być ujawnione źródła, które miały wpływ na powstanie artykułu złożonego do publikacji poprzez zastosowanie przypisów i cytatów. Autorzy zobowiązani są, by upewnić się, że nazwiska cytowanych autorów zostały w pracy w prawidłowy sposób oznaczone. Autorzy nie mogą wykorzystywać informacji poufnych bez zgody odpowiednich organów.

Redakcja zobowiązana jest do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania praw autorskich.

 

POLITYKA ANTYPLAGIATOWA

W celu zapewnienia wysokiej jakości publikowanych prac, wszystkie artykuły nadsyłane do redakcji są poddawane procedurze antyplagiatowej za pomocą  Similarity Check (dzięki dostępowi do narzędzia iThenticate).  W przypadku wykrycia plagiatu, artykuł zostaje odrzucony z pominięciem trybu recenzji.