SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 20 (4) 2021

Spis treści:

Zeszyt 20 (4) 2021 str. 3-9
Viktor Moshynskyi, Roman Trach, Pavlo Striletskyi
Wykorzystanie modelowania informacyjnego (BIM) w trakcie cyklu żucia obiektów mostowych
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 11-19
Raimondas Šadzevičius , Inga Adamonytė , Katarzyna Gabryś , Michał Kucharski
Główne właściwości fizykomechaniczne próbek betonu pobranych z Bražuolė – pierwszej usuniętej zapory na Litwie
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 21-28
Linda Grinberga , Dagnija Grabuža , Inga Grīnfelde , Didzis Lauva, , Armands Celms , Wojciech Sas , Andrzej Głuchowski , Justyna Dzięcioł
Ana liza usuwania BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej w sztucznym ekosystemie mokradłowym o poziomym przepływie podpowierzchniowym, zlokalizowanym na Łotwie
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 29-35
Mykola Nagirniak, Konstantin Rusakov
Belka sprężysta spoczywająca na podłożu sprężystym Własowa o wybranych warunkach brzegowych
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 37-54
Amelia Albin , Dorota Kula
Transport współpracujących ze sobą trójek termicznych flukt uacji Fouriera przez dwufazową periodyczną przegrodę warstwową
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 55-67
Monika Gwóźdź-Lasoń
Interdyscypliarna analiza ryzyka inwestycji budowlanych i wartości nieruchomości na obszarach z wpływem eksploatacji górniczej
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 69-74
Maciej Miturski
Wpływ procesu pielęgnacji na prędkość impulsu ultradźwiękowego w gruntach stabilizowanych
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 75-83
Konrad Piechowicz
Wpływ zagęszczenia, umacniania i rekultywacji jako zabezpieczenie antyerozyjne skarp w drogowyc h robotach ziemnyc h
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 85-92
Agnieszka Starzyk
Nieistniejące przestrzenie teatralne – miejsca pamięci czy niepamięci ?
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 93-100
Aleksandra Nowysz
Miejska farma wertykalna – przegląd projektów
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 101-106
Norbert Dąbkowski , Kamil Redzik
Dostosowanie istniejących budynków inwentarskich do wymagań ekologicznych w wybranych gospodarstwach ekologicznych województwa lubelskiego
 
Zeszyt 20 (4) 2021 str. 107-115
Marek Kosmala
O wizjonerach – prekursorzy współczesnej architektury krajobrazu: USA, Anglia i Polska
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).