SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 93-101

Elżbieta Szafranko

Faculty of Geoengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

PROBLEM WYBORU GEOSYNTETYKÓW DO WZMOCNIENIA PODŁOŻA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM, DOBÓR KRYTERIÓW OCENY

słowa kluczowe: geosyntetyki, klasyfikacja, zastosowanie geosyntetyków, kryteria oceny
abstrakt:

Wprowadzenie do budownictwa drogowego geosyntetyków w znacznym stopniu ułatwiło spełnienie wymogów
stawianych nowoczesnym technologiom drogowym. Możliwość zastosowania materiałów geosyntetycznych
począwszy od robót ziemnych przez odwodnienie aż do konstrukcji warstw nawierzchni (zarówno
nowych, jak i remontowanych lub wzmacnianych) sprawia, że geosyntetyki zajmują ważne miejsce pośród
nowoczesnych technologii drogowych. Przemysł dostarcza bardzo dużo materiałów kwalifikowanych jako
geosyntetyki. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10318:2007 wyróżniamy cztery zasadnicze grupy tych produktów:
geotekstylia, geotekstylne wyroby pokrewne, bariery geosyntetyczne i geokompozyty. Materiały
dostarczane przez przemysł mają różne właściwości, a co za tym idzie wielorakie zastosowania. W artykule
przeanalizowano podstawowe cechy decydujące o możliwości wykorzystania geosyntetyków w różnych
rozwiązaniach inżynierskich. Ze względu na dużą liczbę cech i czynników do oceny wybranych rozwiązań
konieczne jest uwzględnienie znacznej grupy kryteriów. Ich analiza może przysparzać wiele problemów,
dlatego też w artykule zaproponowano podejście pozwalające na kompleksową ocenę i wybór rozwiązania
w najwyższym stopniu spełniającego oczekiwania klienta. Ocena stopnia spełnienia określonych kryteriów
przez wybrane materiały geosyntetyczne pozwala na lepszą ocenę ich przydatności i dobór z zastosowaniem
metod analizy wielokryterialnej. Tematem artykułu jest etap wstępny, czyli przygotowanie i uporządkowanie
istotnych cech geosyntetyków i zdefiniowanie grup kryteriów głównych i podkryteriów.

pub/20_2_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szafranko, Elżbieta. "Problem of selection of suitable geosynthetics for the strengthening of subgrade in road construction, selection of assessment criteria." Acta Sci.Pol. Arch. 20.2 (2021): 93-101.
APA (2021). Problem of selection of suitable geosynthetics for the strengthening of subgrade in road construction, selection of assessment criteria. Acta Sci.Pol. Arch. 20 (2), 93-101
ISO 690 SZAFRANKO, Elżbieta. Problem of selection of suitable geosynthetics for the strengthening of subgrade in road construction, selection of assessment criteria. Acta Sci.Pol. Arch., 2021, 20.2: 93-101.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-93.html