SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 69-78

Mieczysław Połoński

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

WPłYW ANEKSOWANIA TERMINU UMOWY NA PROGNOZę KOSZTU REALIZACJI W METODZIE WARTOśCI WYPRACOWANEJ

słowa kluczowe: obiekt budowlany, wartość wypracowana, EVM, prognoza kosztów, aneksowanie, kontrola przedsięwzięć budowlanych
abstrakt:

Metoda wartości wypracowanej (ang. earned value method – EVM) jest coraz powszechniej uznawanym
narzędziem służącym do kontroli realizacji robót budowlanych zarówno w wymiarze rzeczowym, jak i finansowym.
Jedną z cennych możliwości tej metody jest prognozowanie kosztu końcowego robót na podstawie
dotychczasowego zaawansowania robót i poniesionych nakładów finansowych. Podczas realizacji inwestycji
często występują opóźnienia ustalonego w umowie o roboty budowlane terminu zakończenia prac, co
skutkuje podpisaniem aneksu. Może on dotyczyć przesunięcia terminu zakończenia, zmiany zaplanowanych
kosztów wykonania lub jednego i drugiego równocześnie. W artykule podniesiono problem wpływu zmiany
planowanego terminu zakończenia robót na obliczenie prognozy jego kosztu końcowego. Jak wykazano na
przykładach, sposób uwzględnienia w EVM zmiany terminu ma istotny wpływ na wynik prognozy. W artykule
wskazano zalecane rozwiązanie, pozwalające na niezbędną modyfikacje harmonogramu i poprawne
szacowanie kosztu końcowego.

pub/18_2_69.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Połoński, Mieczysław. "The effect of an annexation of the contract’s deadline for the estimation of the cost of implementation in the EVM method." Acta Sci.Pol. Arch. 18.2 (2019): 69-78.
APA (2019). The effect of an annexation of the contract’s deadline for the estimation of the cost of implementation in the EVM method. Acta Sci.Pol. Arch. 18 (2), 69-78
ISO 690 POłOńSKI, Mieczysław. The effect of an annexation of the contract’s deadline for the estimation of the cost of implementation in the EVM method. Acta Sci.Pol. Arch., 2019, 18.2: 69-78.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-69.html