SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 147-154

Ryszard Chmielewski, Andrzej Chyla, Leopold Kruszka

Katedra Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Noise Arch, Warszawa

ANALIZA WPŁYWU SZKODLIWOŚCI KOLEJOWYCH DRGAŃ KOMUNIKACYJNYCH NA BUDYNEK BIUROWY – STUDIUM PRZYPADKU

słowa kluczowe: drgania komunikacyjne, podłoże gruntowe, szkodliwość drgań
abstrakt:

Artykuł przedstawia analizę wpływu szkodliwości kolejowych drgań komunikacyjnych przekazywanych
z podłoża gruntowego na elementy konstrukcyjne i wykończeniowe budynku biurowego znajdującego się
w pobliżu linii kolejowej na terenie zurbanizowanym, a także ocenę wpływu tych drgań na ludzi w tym
budynku, z wykorzystaniem krajowych normowych skal wpływów dynamicznych (SWD) na podstawie
pomiarów in situ. W trakcie tych eksperymentów wykonywanych w warunkach naturalnych za pomocą
aparatury pomiarowej rejestrowano tercjowe widma przyspieszeń drgań w czasie oraz porównano te wartości
z dopuszczalnymi wielkościami normowymi według obowiązujących polskich norm PN-85/B-02170
i PN-88/B-02171. Uzyskane wyniki powyższej analizy dla budynku stanowiącego obiekt reprezentatywny
były wykorzystane na potrzeby procesu budowlanego związanego z realizacją budynku biurowego o zbliżonej
charakterystyce technicznej w bezpośrednim sąsiedztwie tego obiektu.

pub/16_3_147.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_147.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chmielewski, Ryszard, et al. "ANALYSIS OF DETRIMENTAL EFFECT OF TRAFFIC RAILWAY VIBRATIONS ON OFFICE BUILDING – CASE STUDY." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 147-154.
APA Chmielewski, R. et al. (2017). ANALYSIS OF DETRIMENTAL EFFECT OF TRAFFIC RAILWAY VIBRATIONS ON OFFICE BUILDING – CASE STUDY. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 147-154
ISO 690 Chmielewski, Ryszard, Chyla, Andrzej, Kruszka, Leopold. ANALYSIS OF DETRIMENTAL EFFECT OF TRAFFIC RAILWAY VIBRATIONS ON OFFICE BUILDING – CASE STUDY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 147-154.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-147.html