SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 223-232

Gabriela Rutkowska, Ewa Klepacka1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WPŁYW WŁÓKIEN STALOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU ZWYKŁEGO

słowa kluczowe: włókna stalowe, beton zwykły
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości (konsystencji, zawartości
powietrza, gęstości, nasiąkliwości, mrozoodporności, wytrzymałości na ściskanie
i zginanie) betonów zwykłych oraz betonów zawierających w swoim składzie różną ilość
włókien stalowych. Do wykonania betonu użyto cementu portlandzkiego wieloskładnikowego
CEM II/B-M (V - LL) 32,5 R, kruszywa naturalnego 0–16 mm (ze zwiększoną ilością
piasku – 38%). Beton z dodatkiem włókien stalowych wykonano w trzech partiach,
gdzie włókna dodawano w ilości 0,8, 1,6, 2,4% objętości mieszanki betonowej. Po wykonaniu
badania stwierdzono, że dodatek w postaci włókien stalowych zwiększa (w małym
stopniu) gęstość i zawartość powietrza w mieszance betonowej oraz nasiąkliwość betonu,
ponadto pozytywnie wpływa na właściwości wytrzymałościowe. W badaniu mrozoodporności
kostki betonu modyfi kowanego wykazywały mniejszą wartość wytrzymałości na ściskanie
w odniesieniu do zwiększającej się ilości włókien stalowych.

pub/15_4_223.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_223.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska, Gabriela, and Ewa Klepacka. "THE INFLUENCE OF STEEL FIBRES ON THE PROPERTIES OF ORDINARY CONCRETE." Acta Sci.Pol. Arch. 15.4 (2016): 223-232.
APA (2016). THE INFLUENCE OF STEEL FIBRES ON THE PROPERTIES OF ORDINARY CONCRETE. Acta Sci.Pol. Arch. 15 (4), 223-232
ISO 690 RUTKOWSKA, Gabriela, KLEPACKA, Ewa. THE INFLUENCE OF STEEL FIBRES ON THE PROPERTIES OF ORDINARY CONCRETE. Acta Sci.Pol. Arch., 2016, 15.4: 223-232.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-223.html