SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 195-206

Ewa Kaznowska, Emilia Mądra1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WPŁYW ZBIORNIKA WIÓRY NA PRZEBIEG NIŻÓWEK RZEKI ŚWIŚLINY

słowa kluczowe: niżówka, rzeka Świślina, zbiornik Wióry
abstrakt:

Celem pracy jest ocena wpływu zbiornika Wióry na przebieg niżówek rzeki
Świśliny. Praca zawiera charakterystykę zjawiska niżówki, będącej okresem utrzymywania
się niskich przepływów w rzekach. Zagadnienie niżówek jest rozpatrywane w profi lu
Nietulisko Duże, zamykającym zlewnię rzeki Świśliny o powierzchni 402,83 km2, w której
w 2005 roku oddano do eksploatacji zbiornik retencyjny Wióry. Świślina wraz z dopływami
odprowadza wody z Gór Świętokrzyskich, najwyższej części dorzecza rzeki Kamiennej.
Duża zmienność przepływów, długie okresy występowania niskich przepływów,
gwałtowne powodzie, to główne powody wybudowania zbiornika Wióry. Obecnie zbiornik
Wióry jest największym i najbardziej nowoczesnym zbiornikiem wodnym w zlewni rzeki
Kamiennej. Podstawą analiz były przepływy dobowe z okresu 1961–2013. Za niżówkę
uznano sekwencję przepływów, trwającą minimum 10 dni, o wartościach równych i mniejszych
od przepływu Q90% = 0,40 m3·s–1 odczytanego z krzywej sum czasu trwania przepływów
wraz z wyższymi. Najdłuższa niżówka z całego wielolecia 1961–2013 rozpoczęła się
w kwietniu 2006 roku, a skończyła w lutym 2007 roku w okresie po wybudowaniu zbiornika
Wióry.

pub/15_4_195.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_195.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaznowska, Ewa, and Emilia Mądra. "IMPACT OF THE WIÓRY RESERVOIR ON THE STREAMFLOW DROUGHT IN THE ŚWIŚLINA RIVER." Acta Sci.Pol. Arch. 15.4 (2016): 195-206.
APA (2016). IMPACT OF THE WIÓRY RESERVOIR ON THE STREAMFLOW DROUGHT IN THE ŚWIŚLINA RIVER. Acta Sci.Pol. Arch. 15 (4), 195-206
ISO 690 KAZNOWSKA, Ewa, MąDRA, Emilia. IMPACT OF THE WIÓRY RESERVOIR ON THE STREAMFLOW DROUGHT IN THE ŚWIŚLINA RIVER. Acta Sci.Pol. Arch., 2016, 15.4: 195-206.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-195.html