SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 0 (2) 2016 str. 13-23

Simon Rabarijoely, Bartosz Kurowski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

ZASTOSOWANIE BADAŃ DYLATOMETRYCZNYCH (DMT) DO OSZACOWANIA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTÓW

słowa kluczowe: klasyfikacja gruntów, badania DMT, interpretacja wyników, nomogram klasyfikacyjny
abstrakt:

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania badań dylatometrycznych (DMT) w określaniu składu granulometrycznego gruntów. Sposób ten opracowano na podstawie interpretacji wyników badań DMT z Kampusu SGGW, warszawskiego osiedla Stegny i II linii warszawskiego metra. Wyniki badań DMT porównano z określeniem zawartości procentowej frakcji otrzymanych z badań laboratoryjnych, które interpretowano zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2. Efektem porównania jest propozycja autorskiej klasyfikacji i nomogramu, które mogą być wykorzystane do rozpoznania rodzaju gruntu na podstawie badań DMT.

pub/0_2_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom0/zeszyt2/0_2_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon, and Bartosz Kurowski. "USE OF DILATOMETER TESTS (DMT) TO DETERMINE THE GRAIN SIZE DISTRIBUTION FOR SOIL." Acta Sci.Pol. Arch. 0.2 (2016): 13-23.
APA (2016). USE OF DILATOMETER TESTS (DMT) TO DETERMINE THE GRAIN SIZE DISTRIBUTION FOR SOIL. Acta Sci.Pol. Arch. 0 (2), 13-23
ISO 690 RABARIJOELY, Simon, KUROWSKI, Bartosz. USE OF DILATOMETER TESTS (DMT) TO DETERMINE THE GRAIN SIZE DISTRIBUTION FOR SOIL. Acta Sci.Pol. Arch., 2016, 0.2: 13-23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume0/issue2/abstract-13.html