SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (3) 2012 str. 47–54

Marek Bajda, Nikodem Sarosiak, Katarzyna Markowska-Lech

WYKORZYSTANIE POWIERZCHNIOWYCH SONDOWAŃ SEJSMICZNYCH DO OCENY STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

słowa kluczowe: MASW, sejsmika powierzchniowa, wały przeciwpowodziowe
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań geofizycznych metodą wielokanałowej analizy fal sejsmicznych (MASW), mające na celu określenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych. Badania terenowe przeprowadzono na wybranym odcinku obwałowań Wisły, w miejscowości Kraski Górne. Powierzchniowe pomiary sejsmiczne pozwoliły na wyznaczenie w korpusie nasypu stref o zróżnicowanych wartościach prędkości fal sejsmicznych, wynikające z różnego stanu zagęszczenia materiału wbudowanego w nasyp. Uzyskane wyniki pomiarów zostały porównane z wynikami wierceń i sondowań dynamiczną sondą lekką DPL. W podsumowaniu omówiono uzyskane wyniki oraz wykazano, że mogą one zostać wykorzystane do wyznaczenia stref osłabienia konstrukcji obwałowania.
pub/11_3_47.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bajda, Marek, et al. "THE USE OF SURFACE SEISMIC METHODS FOR EXAMINATION OF TECHNICAL CONDITIONS OF THE LEVEES." Acta Sci.Pol. Arch. 11.3 (2012): 47–54.
APA (2012). THE USE OF SURFACE SEISMIC METHODS FOR EXAMINATION OF TECHNICAL CONDITIONS OF THE LEVEES. Acta Sci.Pol. Arch. 11 (3), 47–54
ISO 690 BAJDA, Marek, SAROSIAK, Nikodem, MARKOWSKA-LECH, Katarzyna. THE USE OF SURFACE SEISMIC METHODS FOR EXAMINATION OF TECHNICAL CONDITIONS OF THE LEVEES. Acta Sci.Pol. Arch., 2012, 11.3: 47–54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue3/abstract-47.html