SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

PROCES RECENZJI przebiega następująco:

1. Po otrzymaniu artykułu Redakcja dokonuje jego wstępnej oceny biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria jak: zgodność tematyki z profilem czasopisma, opis metodyki i wyników badań własnych, bibliografia, układ, objętość i techniczne opracowanie tekstu. Po wstępnej akceptacji wszystkie artykuły przygotowywane do publikacji w czasopiśmie są recenzowane przez dwóch Recenzentów wyznaczanych przez Redakcję.

2. Recenzentami są pracownicy nauki, uznani specjaliści w tematyce, której dotyczy artykuł, spoza jednostki, w której zatrudnieni są Autorzy artykułu i którzy nie są w konflikcie interesów z Autorami. Co najmniej jeden Recenzent jest samodzielnym pracownikiem naukowym. Recenzenci i Autorzy artykułu nie znają swoich tożsamości (zasada double-blind review).

3. Recenzja ma formę pisemną (pobierz formularz recenzji) i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Jeżeli obie recenzje są pozytywne, ich treść jest przesyłana do Autora z prośbą o wniesienie odpowiednich poprawek. Jeśli Autor nie zgadza się z uwagami Recenzentów, proszony jest o uzasadnienie stanowiska w oddzielnym piśmie.
W przypadku rozbieżnych opinii obu Recenzentów co do dopuszczenia artykułu do publikacji, ostateczną decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne (może przedtem zasięgnąć opinii trzeciego Recenzenta). 
Autorzy otrzymują informację o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu oraz treść opracowanych recenzji, niezależnie od tego, czy recenzje są pozytywne czy negatywne.

W przypadku odrzuconego artykułu nie ma możliwości jego dalszego poprawienia i ponownego przyjęcia.

4. Lista Recenzentów, którzy oceniali artykuły w danym roku kalendarzowym, jest publikowana na łamach czasopisma w ostatnim numerze tego roku oraz na stronie internetowej w zakładce Recenzenci.