SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

 

Na łamach Acta Scientiarum Polonorum Seria Architectura publikowane są oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim.

Autorów prosimy o nadsyłanie prac przygotowanych zgodnie z Wskazówkami.

Koszt publikacji pracy w czasopiśmie wynosi 400 zł + 23% VAT (prace o objętości do 12 stron, druk czarno-biały). W przypadku złożenia tekstu o większej objętości zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 40 zł + 23% VAT za każdą rozpoczętą, dodatkową stronę.
Wystawiana jest jedna faktura za każdy artykuł.
Nadesłanie artykułu do Redakcji oznacza, że Autorzy akceptują konieczność dokonania opisanej powyżej opłaty.

ZASADY ETYCZNE

Redakcja Acta Scietiarum Polonorum Seria Architectura przestrzega standardów etycznych w publikacjach naukowych.
Spis zasad etycznych sporządzony został na podstawie wytycznych podanych przez COPE - Comitee on Publication Ethics i dostępny jest tutaj.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
(PROSIMY AUTORÓW O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI)

Wymogi techniczne i edytorskie przygotowania prac

1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4 (21,0 × 29,7 cm), marginesy lustrzane po 2,5 cm.

2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką Times New Roman 12 pkt, z interlinią 1,5; dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

3. Tabele i rysunki:

 • Tytuły tabel i podpisy rysunków należy pisać czcionką Times New Roman 9 pkt, natomiast ich numery cyframi arabskimi.

 • W tytułach/podpisach obowiązuje zapis „Tabela 1.”/„Rys. 1.”, a w tekście „tabela 1”/„rysunek 1” (odwołanie w zdaniu) lub skrót „tab. 1”/„rys. 1” (odwołanie w nawiasie). W artykułach w języku angielskim należy stosować zapis analogiczny: „Table 1.”/„Fig. 1.” w tytułach/podpisach oraz „table 1”/„figure 1” lub „tab. 1”/„fig. 1” w odwołaniach.

 • Tabele i rysunki (oraz ich podpisy) powinny być przygotowane w sposób umożliwiający pełne zrozumienie ich zawartości bez konieczności sięgania do części tekstowej pracy (self-explanatory tables and figures).

 • Tytuły i treść tabel, a także podpisy rysunków i legendy, powinny być podane w językach polskim i angielskim, jeśli praca jest publikowana w języku polskim. Jeśli praca publikowana jest w języku angielskim, to tytuły i wszystkie podpisy podawane są tylko w języku angielskim.

 • Wypełnienie tabel należy pisać czcionką Times New Roman 8 pkt z pojedynczą interlinią, bez pionowych linii.

 • Na rysunkach (osie, legendy itp.) należy stosować czcionkę Arial.

4. Jednostki i ich zapis – obowiązuje układ SI w zapisie potęgowym, np. kg · dm–3.

5. Równania w tekście pracy – w przypadku artykułu z wyrażeniami algebraicznymi przy edytowaniu wzoru prosimy użyć ścieżki poleceń: Wstaw obiekt >>> Utwórz nowy obiekt >>> MathType equation lub Microsoft equation (w zależności od wersji MS Word stosowane są różne nazwy aplikacji). Redakcja techniczna Wydawnictwa SGGW używa Mathtype w wersjach od 5.0 do 5.2c. Prosimy NIE UŻYWAĆ narzędzia Równanie (polecenie Wstaw równanie).

6. Cytowania i wykaz piśmiennictwa – należy stosować międzynarodowy styl APA.
Szczegóły i przykłady zawarto na końcu Wskazówek dla Autorów.

Układ prac

1. Tytuł artykułu w języku polskim (lub angielskim, jeżeli cała praca jest w języku angielskim; to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).

2. Imię i nazwisko Autora (-ów) wraz z afiliacją (jednostka naukowa). W przypadku dwóch i więcej autorów dane każdego z nich należy podać w kolejnych wierszach. Ponadto adres e-mail pierwszego autora należy podać jako przypis dolny z symbolem * na pierwszej stronie artykułu.

3. Streszczenie strukturalne pracy (600–1000 znaków) zawierające skrótowo opisane cel i hipotezę badawczą, metodykę, najważniejsze wyniki i wnioski. Powinno mieć charakter informacyjny (nie opisowy), pozwający Czytelnikowi na zapoznanie się z najważniejszymi elemtami pracy bez konieczności sięgania do tekstu głównego.

4. Słowa kluczowe – należy podać do sześciu słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. Zaleca się niepowtarzanie słów z tytułu jako słów kluczowych.

5. Tekst główny powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo. Zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań, także opublikowanych w poprzednich numerach Acta Scientiarum Polonorum Architectura.

6. Article title, abstract (600–1000 znaków) oraz key words jako tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych artykułu w języku angielskim.

Sposób nadsyłania prac

1. Autor przesyła do redakcji artykuł drogą elektroniczną (artykuł jako jeden plik, z tekstem, grafiką i tabelami umieszczonymi w stosownym miejscu tekście).

2. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji drogą elektroniczną:

 • egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami Recenzentów,
 • ewentualne pisemne ustosunkowanie się do nieuwzględnionych uwag Recenzentów,
 • pliki źródłowe elementów graficznych z rozszerzeniem specyficznym dla danego programu (materiał graficzny powinien być opracowany w programach pracujących w środowisku Windows, np. MS Excel, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop itp.),
 • podpisane Oświadczenie Autorów.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z Autorem.

 

Cytowania i wykaz piśmiennictwa (styl APA)

(ZACHĘCAMY AUTORÓW DO KORZYSTANIA Z PROFESJONALNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA BIBLIOGRAFIĄ, np. EndNoteTM)

 

1. Przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów należy podać nazwisko (-a) i rok wydania publikacji, zgodnie z poniższymi przykładami:

 • publikacja jednego autora: „(Kowalski, 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego (2002)”;

 • publikacja dwóch autorów: „(Kowalski i Nowak, 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego i Nowaka (2002)”;

 • publikacja trzech do pięciu autorów:

– pierwsze powołanie z nazwiskami wszystkich autorów, np.: „(Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego, Nowaka i Wiśniewskiego (2002)”;

– kolejne powołania tylko z nazwiskiem pierwszego autora, np. „(Kowalski i in., 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego i in. (2002)”; 

 • publikacja sześciu i więcej autorów: wszystkie powołania tylko z nazwiskiem pierwszego autora, np. „(Kowalski i in., 2002)” lub „zdaniem Kowalskiego i in. (2002)”;

 • jednoczesne cytowanie wielu prac: kolejne powołanie oddzielone średnikiem, np. „(Kowalski, 2002; Nowak, 2003)”, a w przypadku prac tego samego autora – przecinkiem, np. „(Kowalski, 2002a, 2002b)” lub „(Kowalski, 2002a, 2002b; Nowak, 2003)”.

2. Wykaz piśmiennictwa należy sporządzić w kolejności alfabetycznej według schematu: nazwisko (-a) autora (-ów) (z zastrzeżeniem punktu 2b), inicjały imion; rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje symbolami a, b, c itd.); tytuł pracy; miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); nazwa wydawnictwa, numer tomu (rocznika), zeszytu oraz numery stron (w przypadku periodyku), numer doi w przypadku publikacji elektronicznych (z zastrzeżeniem punktu „źródła elektroniczne”), zgodnie z poniższymi przykładami:

 

a) zależnie od rodzaju pracy:

 • artykuł w czasopiśmie:
  Collins, F. G. i Sanjayan, J. G. (1999). Workability and mechanical properties of alkali activated slag concrete. Cement and Concrete Research, 29(3), 455–458. doi: 10.1016/S0008-8846(98)00236-1
 • książka:
  Greń, J. i Kowalski, Z. (1972). Statystyka matematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • rozdział/artykuł w książce:
  Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. W M. Eid i R. J. Larsen (red.), The science of subjective well-being. (strony 17–43). Nowy York: Guilford Press.

b) zależnie od liczby autorów:

 • w przypadku prac autorstwa do siedmiu osób należy podać nazwiska wszystkich autorów, np.
  Zilch, K., Niedermeier, R. i Finckh, W. (2014). Strengthening of Concrete Structures with Adhesively Bonded Reinforcement. Design and Dimensioning of CFRP Laminates and Steel Plates. First Edition. Berlin: Ernst & Sohn GmbH & Co. KG.
 • w przypadku prac autorstwa ośmiu i więcej osób należy podać nazwiska pierwszych sześciu autorów, następnie po wielokropku nazwisko ostatniego autora, np.
  Vermaat, J. E., Wagtendonk, A. J., Brouwer, R., Sheremet, O., Ansink, E., Brockhoff, T., ...
  i Giełczewski, M. (2016). Assessing the societal benefits of river restoration using the ecosystem services approach. Hydrobiologia, 769(1),
  121–135. doi: 10.1007/s10750-015-2482-z.

c) źródła elektroniczne:

 • w przypadku źródeł elektronicznych nieposiadających doi (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) należy podać adres odnośnej strony internetowej, np.
  Narodowe Centrum Nauki [NCN]. (2012). Raport roczny 2011. Pobrano z lokalizacji: http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/obrazki/2011-sprawozdaniencn.pdf

3. Zasady cytowania innych typów źródeł w stylu APA, w tym norm, rozpodządzeń, stron internetowych itp. znajdują się tutaj. Informacje szczegółowe dostępne są także tu: Styl APA (oficjalna strona internetowa), Styl APA (przewodnik), Biblioteka University of Maryland University College. Zachęcamy także do korzystania z programu do formatowania bibligrafii w stylu APA (przejdź do strony programu).